Doplňovacie voľby do Študentskej rady VŠ SR


20. 08. 2017 12.00 hod.
Od: AS FaF UK

Akademický senát FaF UK dňa 13. júna 2017 vyhlásil
doplňovacie voľby do Študentskej rady VŠ SR.

Zástupca študentov v Študentskej rade vysokých škôl SR je volený študentskou časťou akademickej obce fakulty (študentmi a doktorandmi FaF UK). Volebný mandát zvoleného zástupcu začína v deň po dni zvolenia a trvá do 30. 11. 2018.

Návrh na kandidáta do doplňujúcich volieb do ŠR VŠ treba odovzdať predsedníčke volebnej komisie Eme Balažovej cez podateľňu fakulty alebo na študijné oddelenie v termíne od 25. septembra do 9. októbra 2017 do 12.00 hod.

Voľby do ŠR VŠ sa uskutočnia dňa 18. októbra 2017.
Volebná urna bude umiestnená v zasadacej miestnosti dekana (m. č. 39, oproti študijnému odd.) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10 v čase od 9:00 do 13:00 hod.

Podrobnosti o navrhovaní kandidátov, spôsobe hlasovania a zverejnení výsledkov sú uvedené vo volebnom poriadku.