"Farmácia, n.o." sa uchádza o 2 % z vašich daní

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave je partnerom a vlastníkom neziskovej organizácie „Farmácia, n.o.“


18. 04. 2017 12.00 hod.
Od: Farmácia, n.o.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, absolventi, farmaceuti, priaznivci fakulty, 

teraz aj Vy môžete darovať až 2 % zo zaplatenej dane Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, a to prostredníctvom neziskovej organizácie „Farmácia, n.o.“!

Prostredníctvom darovania 2 % podielu zo zaplatenej dane aj Vy umožníte prispieť k ďalšiemu rozvoju fakulty a zlepšeniu poskytovaných služieb.

Darovaním 2 % podielu zo zaplatenej dane má každý možnosť podieľať sa na modernizácii Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a prispieť k jej ďalšiemu rozvoju, zlepšeniu poskytovaných služieb ako aj prostredia pre študentov a zamestnancov. Získanie finančných prostriedkov uľahčí napríklad realizáciu rôznych projektov v rámci fakulty, nákup licencie vedeckých databáz a umožní zapojiť sa do projektu všetkým tým, ktorým na budúcnosti farmácie stále záleží.

Vážime si, že ste aj naďalej súčasťou svojej Alma mater!

Ďakujeme!

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
– partner a vlastník neziskovej organizácie „Farmácia, n.o.“


Postup darovania je jednoduchý:

 1. Ak daňové priznanie za Vás vykonáva zamestnávateľ, v žiadosti o Vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov za zdaňovacie obdobie 2016 požiadate o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré obsahuje údaj o výške zaplatenej dane a dátume zaplatenia dane. Následne je potrebné vyplniť Vyhlásenie o poukázaní 2 % podielu zaplatenej dane. Podpísané Vyhlásenie je potrebné zaslať na príslušný Daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.
 2. Ak podávate daňové priznanie sám ako fyzická osoba (FO) a zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2016, v daňovom priznaní pre FO v VIII. oddiele, riadky č. 75 – 76 (Vyhlásenie) je priestor na vpísanie údajov o prijímateľovi 2 % z dane. 

Predvyplnené Vyhlásenie na stiahnutie (súbor PDF na vyplnenie) 

Údaje prijímateľa:

 • IČO: 45746371
 • Právna forma: nezisková organizácia
 • Obchodné meno: Farmácia, n.o.
 • Ulica: Odbojárov
 • Súpisné/orientačné číslo: 10
 • PSČ: 831 04
 • Obec: Bratislava
 • Číslo účtu: SK85 0200 0000 0037 1569 2251  
                   (darovací účet neziskovej organizácie)

 Druh všeobecne prospešných služieb organizácie
Farmácia, n.o.

Organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt. Výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby.

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a služby s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva o zdravom životnom štýle, venuje pozornosť ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, významu ochrany životného prostredia na zdravie obyvateľstva:

 • organizovaním seminárov, školení, konferencií, stretnutí, besied, osvetových podujatí a prezentácií;

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby poskytované formou internetu a drobných tlačovín:

 • poskytovanie informácií, ktoré môžu ovplyvniť psychické a fyzické zdravie človeka,
 • analýzy, rozbory, prieskumy, realizácia a spracovanie projektov,
 • informačné služby prostredníctvom internetu.

Prehľad činností organizácie Farmácia, n.o.

 http://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/fakultna-lekaren/ 

 • Osvetové semináre pre širokú verejnosť – „Farmácia pre všetkých“, cieľom ktorých je zvyšovať celospoločenské povedomie o prevencii, liekoch a liečbe, súčasne komunikovať odborné a overené informácie zo sveta farmácie zrozumiteľnou formou pre širokú laickú verejnosť.
 • Konzultačná a poradenská činnosť, nad rámec dispenzačnej starostlivosti (def. Vyhláška MZ SR č. 129/2012 Z. z.), riešenie možných problémov súvisiacich s užívaním liekov u polypragmatických pacientov.
 • Vykonávanie fyzikálnych a biochemických vyšetrení zameraných na primárnu prevenciu, ktorých cieľom je primárny skríning ochorení v populácii, prevencia a sledovanie účinnosti a efektívnosti terapie.
 • Hodnotenie zdravotných a ekonomických ukazovateľov systému zdravotnej starostlivosti, formou zberu anonymizovaných údajov od obyvateľstva, s cieľom analýzy vplyvu a možného ovplyvnenia faktorov poskytovanej lekárenskej starostlivosti.
 • Spoluúčasť na zabezpečení vedeckej databázy Lexicomp, ktorá umožňuje online formou prístup k presným a aktualizovaným informáciám o liekoch, ich toxicite, interakciách a vedľajších účinkoch.