Zasadnutie Akademického senátu FaF UK


05. 06. 2017 20.00 hod.
Od: RNDr. František Bilka, PhD.

Zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 13. júna 2017 (utorok) o 13:00 h v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.

Program zasadnutia:

  1. Voľba predsedu ŠČ AS FaF UK
  2. Schválenie Výročnej správy FaF UK za rok 2016 a Správy o hospodárení fakulty za rok 2016
  3. Schválenie pravidiel prijímacieho konania na FaF UK na akademický rok 2018/2019
  4. Zmeny v podmienkach prijímacieho konania pre akad. rok 2017/2018
  5. Schválenie Smernice dekana FaF UK o kritériách hodnotenia fakulty pre potreby prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK
  6. Disciplinárna komisia fakulty pre študentov – voľba nových členov
  7. Doplnenie pracovných komisií AS FaF UK
  8. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR
  9. Rozličné