25.08.08 09:18 Vek správy: 7 rokov

Stravovací systém WEGA

Kategória: Novinky

 

Vážené kolegyne, kolegovia 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 18.8.2008 bol spustený do prevádzky Stravovací systém WEGA v Študentskej jedálni FaF UK. Uvedenie stravovacieho systému do prevádzky bude mat niekoľko fáz: 

A. 18.8. - Implementácia softvérového vybavenia u vedúcej jedálne a zaškolenie obsluhy
B. 19.8. až 22.8. - Skušobný chod "lístkového" a elektronického spôsobu objednávania a vydávania stravy.
C. 25.8. - Zrušenie "lístkového" systému. Ostra prevádzka elektronického systému stravovania WEGA. 

K bodu B:

Stravníci si objednávajú stravu opečiatkovaním oboch častí stravného lístka tak, ako doteraz, pričom si súčasne objednajú vybraté jedlo aj elektronicky na objednávacom termináli podľa priloženého návodu. Objednané jedlo bude vydané po priložení karty k výdajnému terminálu a predložení opečiatkovanej časti stravného lístka s názvom POUKÁŽKA. V tomto skúšobnom režime, od 19.8. do 22.8. vám strava bez opečiatkovaného stravného lístka nebude vydaná! 

K bodu C:

Stravné lístky v papierovej forme od 25.8. prestávajú platiť, jedlo bude vydané len na základe elektronickej objednávky. Neprestravované lístky môžete do 1.9. minúť v bistre Farmaceut alebo ich proti podpisu vrátite vedúcej Študentskej jedálne. Počet vrátených lístkov sa vám pripočíta k vášmu nároku na budúci mesiac. 

Ako systém pracuje?

K elektronickému objednávaniu stravy potrebujete kartu zamestnanca alebo kartu učiteľa. Po priložení karty k objednávaciemu terminálu v Študentskej jedálni budete systémom automaticky identifikovaní pod jednoznačným číselným identifikátorom.

Objednávanie

Systém dovoľuje stravu objednať až na 10 dní dopredu. Objednávanie končí o 9:00 v dni, kedy máte o stravu záujem (t. j. tak, ako doteraz, "oraziť" si môžete len do 9:00).

Zrušenie objednávky

Objednanú stravu môžete, ak o ňu nemáte záujem (napr. neprítomnosť), odhlásiť. Podobne ako pri objednávaní, aj pre odhlasovanie objednanej stravy platí: odhlasovať môžete len do 9:00 v dni, kedy ste mali stravu objednanú.

Burza

Objednanú stravu môžete odhlásiť aj po 9:00 v dni, kedy ste si jedlo mali prevziať, a to ponúknutím vašej objednávky v tzv. burze jedál. Na objednávacom termináli presuniete vašu objednávku do burzy a ten, kto príde na obed "na voľný lístok" si z burzy môže vašu objednávku prevziať. Či to bude práve vaša objednávka, závisí od času, kedy ste ju do burzy vložili.

A naopak, ak ste si zabudli vopred jedlo objednať, môžete tak urobiť aj tesne pred odobratím stravy objednaním stravy z burzy.

Do burzy jedál prispieva aj vedúca jedálne ponukou pripravenou nad rámec objednaných porcii.

Vyúčtovanie

Na konci mesiaca systém vygeneruje pre mzdovú učtáreň prehľad objednávok a po porovnaní s nárokom v danom mesiaci vám bude príslušná suma zúčtovaná v najbližšom výplatnom termíne.

Na každej karte je na začiatku mesiaca kredit 1000,- Sk. Po každej objednávke sa jeho hodnota zníži o cenu lístka, ktorú hradí zamestnanec (momentálne 32,- Sk). Ale POZOR! Ak si v danom mesiaci objednáte viac jedál, na aký ste mali nárok, všetky objednávky nad tento limit budú zúčtované v plnej výške stravnej jednotky (momentálne 94,- Sk). 

V prípade akýchkoľvek otázok sa s dôverou obráťte na správcu Stravovacieho systému. 

 

S pozdravom
Ing. Igor Schnorrer