Základy chémie materiálov I. (Bc)

Základy chémie materiálov I
Informačný list predmetu
Program prednášok
Program seminárov a cvičení
Organizácia a hodnotenie skúšky
Klasifikačná stupnica