Prihlasovanie na štátne skúšky

Na štátnu skúšku z predmetov Zdravotnícke pomôcky, Diagnostické pomôcky a Obhajoba bakalárskej práce sa môžu študenti 3. roku štúdia prihlasovať

od 11. mája 2017  od 7:00 hod.  do 17. mája 2017 do 23:59 hod.

Študenti sa záväzne prihlasujú prostredníctvom systému AIS2.

Študent môže absolvovať štátnu skúšku len ak uplynie najmenej  20 dní od úspešného absolvovania semestrálnej skúšky a ak má splnené povinnosti stanovené študijným programom.

Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je pre študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky 180 kreditov.