Doplňujúca skúška pre povolanie farmaceut

Doplňujúca skúška na uznanie dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut vydaného v treťom štáte

V dvoch termínoch ročne, spravidla v jarnom a jesennom termíne, sa na fakulte koná doplňujúca skúška na uznanie dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut vydaného v treťom štáte. Doplňujúca skúška sa koná po uznaní dokladu o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Všeobecné informácie o uznávaní zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov a o doplňujúcej skúške sa uvádzajú na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Doplňujúca skúška sa koná spravidla v jarnom a jesennom termíne (marec-apríl, resp. október-november). Žiadateľ sa prihlási na vykonanie skúšky písomnou žiadosťou o absolvovanie doplňujúcej skúšky najmenej 30 dní pred termínom konania skúšky.

Termíny nasledujúcej doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie farmaceut, okruhy otázok a ďalšie informácie sú uvedené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Termín konania: piatok 7. apríla 2017 (od 09:00)

Písomné žiadosti o vykonanie doplňujúcej skúšky vrátane predpísaných príloh prosím zasielajte na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
Študijné oddelenie
Ulica odbojárov 10
832 32 Bratislava 3

Ďalšie informácie poskytne študijné oddelenie: studijnefpharm.uniba.sk

 

Informácie o spôsobe platby poplatku za úkony spojené so zabezpečením a vykonaním doplňujúcej skúšky

Banka príjemcu:Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava
Názov účtu príjemcu:Bežný účet Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Adresa príjemcu:Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Odbojárov 10, 832 32  Bratislava, SK
IBAN príjemcu: SK84 8180 0000 0070 0008 3012
BIC/SWIFT:SPSRSKBA
Variabilný symbol:648008
Špecifický symbol: neuvádzať
Správa pre prijímateľa:meno a priezvisko
Suma:550,00 € (doplňujúca skúška) 
275,00 € (opakovanie doplňujúcej skúšky)