Špecializačné štúdium

 

 

Zaradenie do špecializačného štúdia

Uchádzači o špecializačné štúdium v špecializačnom odbore lekárenstvo, ktorí chcú byť zaradení k 01. októbru 2017 musia riadne vyplnenú žiadosť o zaradenie, spolu s prílohami, zaslať na Študijné oddelenie FaF UK najneskôr do 30. septembra 2017. Uchádzači, ktorí pošlú svoje žiadosti neskôr, budú zaradení k 01. februáru 2018 (NV č. 296/ 2010 Z.z.). Prosíme, vyplňte prihlášku počítačom.

Upozorňujeme, že navrhovateľom (žiadateľom o zaradenie do štúdia) je zamestnávateľ; v prípade, ak je uchádzač odborným zástupcom lekárne, farmaceut príslušného samosprávneho kraja!

 

Špecializačné kurzy

Záujemcovia o kurz(y) zašlú riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializačný kurz  poštona Študijné oddelenie fakulty najneskôr tri týždne pred začiatkom konania kurzu. Prosíme, vyplňte prihlášku počítačom.

Kurzy môžu študenti zaradení do špecializačného štúdia absolvovať v ľubovoľnom poradí!

Na kurz ŠK II., ktorý sa bude konať 12. - 16. júna 2017, posielajte prihlášky najneskôr do  26. mája 2017.

Na kurz ŠK IV., ktorý sa bude konať 19. - 23. júna 2017, posielajte prihlášky najneskôr do  02. júna 2017.

Kurz sa uskutoční, ak sa na termín prihlási najmenej 20 študentov.

Bližšie informácie budú zaslané prihláseným účastníkom elektronickou poštou týždeň pred konaním kurzu. 

TERMÍNY KURZOV V AKADEMICKOM ROKU 2016/ 2017

 

Úhrada poplatkov za štúdium

Študenti zaradení do špecializačného štúdia pred 1.10.2016, ktorí ešte neplatili poplatky za štúdium novým spôsobom (spolu pri zaradení 280€ ako administratívny poplatok za zaradenie + všetky kurzy + trojdňové sústredenie) platí, že poplatky za kurzy uhrádzajú pred každým kurzom v sume 10 €/ deň = 50 € za kurz (resp. 30 € za sústredenie).

Bankové údaje:
názov účtu príjemcu: Bežný účet Farmaceutická fakulta UK Bratislava
číslo účtu v IBAN formáte: SK84 8180 0000 0070 0008 3012
adresa príjemcu: Farmaceutická fakulta UK v Bratislave Odbojárov 10 832 32 Bratislava, SK
BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA
banka príjemcu: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava, Slovakia
variabilný symbol: 648019
suma: 10 €, 30 €, 50 €, 280 €
správa pre prijímateľa (poznámka): meno a priezvisko uchádzača, účel (napíšte, za čo platíte - školiace miesto, 3-dňové sústredenie, špecializačný kurz, poplatok za špecializačné štúdium) 

PROSÍME, PLATBY NEUHRÁDZAJTE POŠTOVÝMI POUKÁŽKAMI!!!

 

Špecializačné skúšky

Špecializačné skúšky v 1. polroku 2017 pre záujemcov, ktorí spĺňajú požiadavky, sa budú konať v termíne 24. 03. - 31. 03. 2017.

Kompletne vyplnená prihláška na špecializačnú skúšku sa posiela výlučne poštou na adresu Študijného oddelenia. Prosíme o čitateľné vyplnenie najmä prvej strany prihlášky, najlepšie počítačom.

Spolu s riadne vyplnenou prihláškou je potrebné poslať aj riadne vyplnený Index odbornosti a Záznamník odborných výkonov, príp. úradne overené kópie sobášneho listu a rigorózneho diplomu (ak ich už študent nepredložil skôr). 

Špecializačné skúšky v 2. polroku 2017 pre záujemcov, ktorí spĺňajú požiadavky, sa budú konať v októbri, predpokladaný termín 20.-27.10.2017.

Prihlášku s prílohami je potrebné doručiť na Študijné oddelenie FaF UK najneskôr 10 týždňov pred skúškou. Záujemcovia o špecializačné skúšky v 2. polroku 2017 musia doručiť prihlášku do 15. augusta 2017. Nekompletné prihlášky budú vrátené žiadateľom na doplnenie!

Po skontrolovaní predložených dokumentov budú záujemcovia pozvaní na povinné 3-dňové sústredenie, o ktorom budú včas informovaní. Predpokladaný termín sústredenia je 11.-14.9.2017

Špecializačné skúšky v 1. polroku 2018 sa budú konať v marci 2018, prihlášky je potrebné doručiť na Študijné oddelenie do 15. decembra 2017.

 

Nahlasovanie zmien

V prípade osobných a pracovných zmien údajov (bydliska, kontaktných informácií, mena, nástupu na materskú/ rodičovskú dovolenku, získania titulu, zamestnávateľa, externého školiteľa, ...) je potrebné tieto zmeny nahlásiť formou voľne sformulovaného sprievodného listu s prílohami:

 

  • pri zmene mena sobášom - úradne overenú kópiu sobášneho listu
  • pri získaní titulu PharmDr., PhD.,... - úradne overenú kópiu diplomu
  • pri zmene zamestnávateľa - kópiu novej pracovnej zmluvy bez uvedenia výšky mzdy; kópiu špecializačného diplomu nového externého školiteľa; súhlas nového zamestnávateľa so špecializačným štúdiom (voľne sformulovaný)

V prípade otázok kontaktujte Študijné oddelenie, Mgr. Gašparovú.

 


Charakteristika a dĺžka trvania špecializačného štúdia

Hlavnou úlohou špecializačného odboru lekárenstvo je poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Pod lekárenskou starostlivosťou chápeme najmä zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, prípravu, kontrolu a uchovávanie liekov, poskytovanie farmaceutických informácií a rád, dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov.

Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe a študijnom odbore farmácia.

Špecializačné štúdium trvá štandardne tri roky.

 
Náplň štúdia 

Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností, organizácia špecializačného štúdia, ako aj rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení sú dané minimálnymi štandardmi ustanovenými Výnosom MZ SR č. 12422/2010-OL, ktorý bol zmenený a doplnený Výnosmi MZ SR č. 07575-OL-2011 a S08305-OL-2013.

 

Podmienky a spôsob zaradenia

Do špecializačného štúdia je možné uchádzača zaradiť 2 x ročne, k 1. februáru a k 1. októbru daného roka. Záujemcovia doručia kompletne vyplnenú žiadosť o zaradenie do štúdia na adresu študijného oddelenia najneskôr k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu zaraďovania.
Uchádzači, ktorí zašlú žiadosti po tomto termíne, budú zaraďovaní v ďalšom období (Nariadenie vlády č. 296/2010  Z. z., v znení neskorších predpisov).

Záujemcov pracujúcich mimo územia Slovenskej republiky, prosíme pred zaslaním prihlášky kontaktovať koordinátora špecializačného štúdia, Dr. Oleárovú, olearova@fpharm.uniba.sk.

 
 

Kontakty:

 specializacne@fpharm.uniba.sk

 

  • Študijné oddelenie - administratívne spracovanie:

Mgr. Michaela Gašparová

gasparovafpharm.uniba.sk; tel: 02/ 50 117 144

 

  • Koordinátor špecializačného štúdia v odbore lekárenstvo - odborné poradenstvo:

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH

olearovafpharm.uniba.sk; tel: 02/ 50 117 346 - streda, štvrtok, piatok

 

  • Garant špecializačného štúdia v odbore lekárenstvo: 

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA

tesarfpharm.uniba.sk