Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na akademický rok 2017/2018

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať v akademickom roku 2017/2018: (súbor PDF v slovenskom a anglickom jazyku).

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na akademický rok 2017/2018

Študijný odbor farmaceutická chémia
Study Field Pharmaceutical Chemistry 

Na Katedre farmaceutickej chémie FaF UK:
Department of Pharmaceutical Chemistry: 

1. Názov témy: Analýza izomérov bázických esterov 2-, 3-, 4-alkoxysubstituovaných kyselín fenylkarbámových metódou IMS.

Dissertation topic: Analysis of isomers of basic esters of 2-, 3- and 4-alkoxysubstituted phenylcarbamic acids by IMS method.

Školiteľ/Supervisor: doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

2. Názov témy: Využitie metódy IMS na delenie a stanovenie chromatografických parametrov bázických esterov kyselín fenylkarbámových.

Dissertation topic: Application of IMS method for separation and determination of chromatographic parameters of basic esters of phenylcarbamic acids.

Školiteľ/Supervisor: doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

3. Názov témy: Syntéza benzénsulfónamidov a štúdium ich fyzikálno-chemických vlastností a biologickej aktivity.

Dissertation topic: Synthesis of benzenesulfonamides and study of their physico-chemical properties and biological activity.

Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

4. Názov témy: Molekulové modelovanie inhibítorov karboanhydrázy, ich chemická syntéza a charakterizácia.

Dissertation topic: Molecular modeling, chemical synthesis and characterization of carbonic anhydrase inhibitors.

Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

5. Názov témy: Hodnotenie SAR v sériách antimikrobiálnych chemoterapeutík na základe určenej MIC a MBC.

Dissertation topic: Investigations of SAR within series of antimicrobial chemotherapeutics based on MIC and MBC.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Josef Jampílek, PhD., mim. prof.

Forma/Form: denná/full-time study

 

6. Názov témy: Vzťah štruktúry a účinku chemoterapeutík na bakteriálnych filmoch a skríningu dynamiky antimikrobiálneho účinku.

Dissertation topic: Structure-activity relationships of chemotherapeutics on bacterial biofilms and screening of antimicrobial activity dynamics.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Josef Jampílek, PhD., mim. prof.

Forma/Form: denná/full-time study

 

7. Názov témy: Syntéza a štúdium biologických vlastností substituovaných azanaftalénov.

Dissertation topic: Synthesis and study of biological properties of ring-substituted azanaphthalenes.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Josef Jampílek, PhD., mim. prof.

Forma/Form: denná/full-time study

 

8. Názov témy: Chemické a fyzikálnochemické interakcie liečiv kardiovaskulárneho systému pri ich súčasnom podávaní – faktory ovplyvňujúce stabilitu a dostupnosť liečiva.

Dissertation topic: Chemical and physico-chemical interactions of drugs of the cardiovascular system at concomitant drugs administration – factors influencing stability and bioavailability of the drugs.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

Na Katedre farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie FaF UK:
Department of Pharmaceutical Analysis and Nuclear Pharmacy: 

1. Názov témy: Analýza biologicky aktívnych látok relevantných k nešpecifickým zápalovým ochoreniam čreva elektrochemickými metódami.

Dissertation topic: Analysis of biologically active compounds related to inflammatory bowel disease by electrochemical methods.

Školiteľ/Supervisor: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

2. Názov témy: Štúdium komplexov medi s bioaktívnymi ligandmi typu krátkych peptidov ako potenciálnych rádiofarmák.

Dissertation topic: Study of copper complexes with bioactive ligands based on short peptides as potential radiopharmaceuticals.

Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Forma/Form: externá/part-time study

 

3. Názov témy: Elektromigračné separačné analytické metódy v terapeutickom monitorovaní tiopurínových liečiv.

Dissertation topic: Electromigration separation analytical methods in therapeutic drug monitoring of thiopurines.

Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

4. Názov témy: Moderné analytické metódy pre hodnotenie malých molekúl s funkciou potenciálnych biomarkerov zápalových ochorení čreva.

Dissertation topic: Modern analytical methods in analysis of small molecules with the prospective biomarker function of inflammatory bowel disease.

Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

Na Katedre chemickej teórie liečiv FaF UK:
Department of Chemical Theory of Drugs: 

1. Názov témy: Syntéza, štúdium fyzikálnochemických vlastností a biologických aktivít nových fosfániových solí – bioaktívnych molekúl s cieleným transportom do mitochondrií.

Dissertation topic: Synthesis, study of physicochemical properties and biological activities of novel phosphanium salts – mitochondria-targeted bioactive molecules.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

2. Názov témy: Štúdium vzťahu molekulová štruktúra – agregačné vlastnosti – biologická aktivita membránovo aktívnych amfifilných zlúčenín.

Dissertation topic: Study of the molecular structure – aggregation properties – biological activity relationship of membrane-active amphiphilic compounds.

Školiteľ/Supervisor: doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

Forma/Form: denná/full-time study

 

Na Katedre fyzikálnej chémie liečiv FaF UK:
Department of Physical Chemistry of Drugs:

 

1. Názov témy: Vplyv niektorých liečiv na aktivitu a štruktúru transmembránového SERCA proteínu.

Dissertation topic: Effects of some drugs on the activity and structure of the transmembrane SERCA protein.

Školiteľ/Supervisor: prof. Pavol Balgavý, CSc., emer. prof.

Forma/Form: denná/full-time study

 

2. Názov témy: Kvantitatívne vzťahy štruktúra-aktivita a počítačový dizajn látok s antimikrobiálnymi účinkami.

Dissertation topic: Quantitative structure-activity relationships and computer-aided design of compounds with antimicrobial effects.

Školiteľ/Supervisor: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Forma/Form: denná/full-time study

 

3. Názov témy: Vplyv štruktúry biologicky aktívnych amfifilných zlúčenín na modelové membrány.

Dissertation topic: Influence of structure of biologically active amphiphilic compounds on model membranes.

Školiteľ/Supervisor: doc. RNDr. Jana Gallová, CSc.

Forma/Form: denná/full-time study

 

4. Názov témy: Vplyv zloženia modelových systémov pľúcneho surfaktantu na ich fyzikálno-chemické vlastnosti.

Dissertation topic: The effect of the composition of pulmonary surfactant model systems on its physicochemical properties.

Školiteľ/Supervisor: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.

Forma/Form: denná/full-time study

 

Študijný odbor farmakognózia – len denná forma štúdia 
Study Field Pharmacognosy – full-time study 

Na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK:
Department of Pharmacognosy and Botany: 

1. Názov témy: Farmakognostický prieskum vybraných taxónov čeľade Cactaceae.

Dissertation topic: Pharmacognostical screening of selected Cactaceae family taxa.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

 

2. Názov témy: Štúdium antimikrobiálnej aktivity prírodných látok.

Dissertation topic: Study of the antimicrobial activity of natural compounds.

Školiteľ/Supervisor: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

 

Na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK:
Department of Cell and Molecular Biology of Drugs:

 

1. Názov témy: Signálne systémy vo vzťahu k sekundárnemu metabolizmu rastlín.

Dissertation topic: Signal systems in the relation to the plant secondary metabolism.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

 

Študijný odbor farmakológia – len denná forma štúdia 
Study Field Pharmacology – full-time study 

Na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK:
Department of Pharmacology and Toxicology: 

1. Názov témy: Úloha HCN kanálov v rozvoji diabetickej kardiomyopatie a súvisiacich zmien elektrogenézy myokardu.

Dissertation topic: Role of HCN channels in development of diabetic cardiomyopathy and related changes of myocardial electrogenesis.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

 

2. Názov témy: Farmakologická modulácia expresie génov regulujúcich metabolizmus glukózy a lipidov pri metabolickom syndróme.

Dissertation topic: Pharmacological modulation of expression of genes regulating metabolism of glucose and lipids in metabolic syndrome.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

 

3. Názov témy: Úloha, signalizácia a komunikácia kardiomyocytov a iných buniek srdca v patogenéze kardiálnych ochorení: nový pohľad cielenej terapie?

Dissertation topic: Role, signaling and communication of cardiomyocytes and non‑cardiomyocytes in the pathogenesis of cardiac diseases: novel insight on targeted therapy?

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD.

 

4. Názov témy: Nekroptotická strata funkčného tkaniva srdca: extracelulárna a intracelulárna regulácia a ich prepojenie ako potenciálny nástroj účinnej farmakoterapie.

Dissertation topic: Necroptotic loss of functional tissue of the heart: intracellular and extracellular regulation and its interconnection serving as potential approach for effective pharmacotherapy.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD.

 

5. Názov témy: Zmeny metabolizmu a srdcovej funkcie spojené s depresiou a antidepresívami.

Dissertation topic: Changes in metabolism and cardiac function associated with depression and antidepressants.

Školiteľ/Supervisor: doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.

 

6. Názov témy: Zmeny metabolizmu a srdcovej funkcie spojené s modelom psychózy a antipsychotikami.

Dissertation topic: Changes in metabolism and cardiac function associated with the model of psychosis and antipsychotics.

Školiteľ/Supervisor: doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.

 

7. Názov témy: Endogénne regulačné mechanizmy a psychické funkcie.

Dissertation topic: Endogenous regulatory mechanisms and mental functions.

Školiteľ/Supervisor: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

 

8. Názov témy: Štúdium vplyvu sulfidových derivátov na hemodynamické parametre potkana a analýza pulzovej vlny.

Dissertation topic: Study of the effect of sulfide derivatives on rat haemodynamic parameters and analysis of the pulse wave.

Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Elena Ondriašová, PhD.

 

9. Názov témy: Farmakostimulácia kmeňových buniek a ich terapeutický potenciál.

Dissertation topic: Therapeutic potential for stem cells after pharmacological stimulation.

Školiteľ/Supervisor: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

 

10. Názov témy: Farmakoterapia pacientov s koronárnym arteriálnym bypasom.

Dissertation topic: Pharmacotherapy of patients with coronary-artery bypass surgery.

Školiteľ/Supervisor: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

 

11. Názov témy: Kardiovaskulárne riziko biologickej liečby (anti-TNFα) u pacientov s reumatoidnou artritídou.

Dissertation topic: Cardiovascular risk of biological therapy (anti-TNFα) patients with rheumatoid arthritis.

Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

 

Na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK:
Department of Cell and Molecular Biology of Drugs: 

1. Názov témy: Selekcia potenciálne terapeuticky účinných probiotických laktobacilov a štúdium ich interakcie s eukaryotickými bunkami.

Dissertation topic: Selection of potential therapeutically effective probiotic lactobacilli and a study of their interaction with eukaryotic cells.

Školiteľ/Supervisor: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

  

Študijný odbor klinická farmácia 
Study Field Clinical Pharmacy 

Na Katedre organizácie a riadenia FaF UK:
Department of Organisation and Management of Pharmacy: 

1. Názov témy: Význam telefarmácie pre poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

Dissertation topic: Impact of telepharmacy for pharmaceutical care services.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD.

Forma/Form: externá/part-time study

 

2. Názov témy: Význam M-health technológie pre poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

Dissertation topic: Impact of M-health technology for pharmaceutical care services.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD.

Forma/Form: externá/part-time study

 

Na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK:
Department of Pharmacology and Toxicology: 

1. Názov témy: Monitoring mentálneho stavu pacientov s metabolickým syndrómom vo verejnej lekárni.

Dissertation topic: Monitoring of mental status of patients with metabolic syndrome in community pharmacy.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Forma/Form: externá/part-time study

 

2. Názov témy: Význam polymorfizmov ľudských enzýmov cytochrómu P450 v klinickej farmácii.

Dissertation topic: Importance of polymorphisms of human cytochrome P450 enzymes in clinical pharmacy.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Forma/Form: externá/part-time study

 

3. Názov témy: Identifikácia pacientov s atriálnou fibriláciou vo verejnej lekárni.

Dissertation topic: Identification of patients with atrial fibrillation in community pharmacy.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Forma/Form: externá/part-time study

 

Na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV – Biomedicínske centrum SAV:
Slovak Academy of Sciences (SAS), Biomedical Research Center, Institute of Experimental Endocrinology: 

1. Názov témy: Stres, psychika a účinky liečiv.

Dissertation topic: Stress, mental functions and drug therapy.

Školiteľ/Supervisor: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Forma/Form: denná/full-time study