Uchádzači o štúdium na FaF UK - prijímacie konanie

Informácie k prijímaciemu konaniu

Študijný programdĺžka štúdiajazyk výučbyzískaný titulpoplatok za prijímacie konanietermín
podania prihlášky
FA5SJMgr.60 EUR28. 2. 2017
ZDP3SJBc.*60 EUR28. 2. 2017
FAA**5AJMgr.60 EUR31. 7. 2017

* pokračovať v štúdiu na spojenom I. a II. stupni nie je možné

** štúdium je spoplatnené podľa osobitných predpisov

Prílohy k prihláške na štúdium ŠP farmácia v slovenskom jazyku:

  • Povinné prílohy pre všetkých uchádzačov: doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis, lekársky posudok (potvrdenie) od lekára o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu   k výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut.
  • Povinné prílohy pre žiadosti o prijatie na základe bodu 7 písm a) alebo b): originál, alebo  úradne overené fotokópie vysvedčení zo strednej školy všeobecného, alebo farmaceutického zamerania za posledné štyri roky štúdia alebo dokumentu potvrdzujúceho víťazstvo na celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl + žiadosť o odpustenie prijímacieho konania.

Prílohy k prihláške na štúdium ŠP zdravotnícke a diagnostické pomôcky :

  • Povinné prílohy pre všetkých uchádzačov: doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis.
  • Povinné prílohy pre žiadosti o prijatie na základe bodu 7 písm a) alebo b): originál, alebo  úradne overené fotokópie vysvedčení zo strednej školy všeobecného, alebo zdravotníckeho zamerania za posledné štyri roky štúdia alebo dokumentu potvrdzujúceho víťazstvo na celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl + žiadosť o odpustenie prijímacieho konania.

 

Najčastejšie otázky uchádzačov:

 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom.

Kontaktné údaje nájdete tu.