4. rok štúdia - prihlasovanie na záverečné práce

Oznam pre študentov 4. roku štúdia študijného programu farmácia

Milí študenti, na základe doručených zadaní záverečných prác z jednotlivých katedier,  Vám bol do zápisného listu pridaný predmet Príprava diplomovej práce (1). V prípade nezrovnalostí prosím kontaktujte študijné oddelenie na studijnefpharm.uniba.sk .

Prihlasovanie na záverečné práce

1. Katedry vypíšu dostatočný počet záverečných prác s menami vedúcich učiteľov a zverejnia ich v systéme AIS2 a na katedrových oznamoch. Názov záverečnej práce je potrebné uviesť v slovenskom i anglickom znení. Termín: 30.10.2016
2. Študenti si v I. kole podľa záujmu (s prihliadnutím na prácu v ŠVOČ) vyberú tému záverečnej práce a prihlásia sa na ňu v systéme AIS2. Katedry v systéme AIS2 schvália príslušného študenta na danú tému záverečnej práce. V prípade viacerých záujemcov o jednu tému vyberú študenta podľa zverejnených kritérií. Termín: 11.11.2016
3. Každý takto akceptovaný študent v spolupráci s vedúcim záverečnej práce vyplní tlačivo „Zadanie diplomovej/bakalárskej práce“ v systéme AIS2, vytlačí ho v troch vyhotoveniach a všetky podpíše vedúci katedry, vedúci záverečnej práce a študent. Jeden exemplár zostane na katedre, druhý katedra po skompletizovaní odovzdá na Študijné oddelenie FaF UK. Tretí exemplár zostáva študentovi. Termín: 11.11.2016
4. Zaradenie neakceptovaných študentov sa bude v II. kole riešiť v spolupráci so študijným oddelením s prihliadnutím na rovnomernosť rozdelenia na jednotlivé katedry. Termín: 18.11.2016
5. Akceptovaní študenti v II. kole v spolupráci s vedúcim záverečnej práce splnia bod 3 „harmonogramu“. Termín: 18.11.2016