Prihlasovanie na štátne skúšky

Na štátnu skúšku z predmetov Farmaceutická technológia, Sociálna farmácia a lekárenstvo a Obhajoba diplomovej práce sa môžu študenti 5. roku štúdia prihlasovať

od 25.apríla 2017 od 7:00 hod. do 8.mája 2017 do 23:59 hod.


Študenti sa záväzne prihlasujú prostredníctvom systému AIS2.

Študent môže absolvovať štátnu skúšku len ak uplynie najmenej  20 dní od úspešného absolvovania semestrálnej skúšky a ak má splnené povinnosti stanovené študijným programom.

z predmetov: Farmaceutická technológia, Sociálna farmácia a lekárenstvo

je potrebné vykonať skúšky z nasledovných predmetov:

  • farmaceutická technológia
  • sociálna farmácia a farmakoekonomika
  • lekárenstvo, legislatíva a etika
  • lekárenská prax

Pred konaním štátnej skúšky z predmetu: Obhajoba diplomovej práce
študent musí mať vykonané všetky skúšky zapísané vo svojom študijnom pláne vybrané z ponuky predmetov schváleného študijného programu a získať za ne najmenej 300, resp. 276 kreditov (podľa novej akreditácie).