Oznamy o prebiehajúcich habilitačných a vymenúvacích konaniach

12. 6. 2017 – inauguračná prednáška doc. PharmDr. Adriany Adameovej, PhD.

Téma verejnej inauguračnej prednášky:
Smerovanie racionálnej farmakoterapie zlyhávania srdca vo vzťahu k strate funkčného tkaniva srdca.
(12. 6. 2017, 13:00, Odbojárov 10, miestnosť č. 101/O, 1. poschodie)

Pozvánka 

1. 6. 2017 – habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PharmDr. Daniely Minárikovej, PhD.

Verejná habilitačná prednáška na tému:
Prínos lekárenstva pri ochrane a podpore verejného zdravia.
(1. 6. 2017, 11:00, Odbojárov 10, miestnosť č. 101/O, 1. poschodie)

Obhajoba habilitačnej práce na tému:
Spokojnosť pacientov ako indikátor kvality lekárenskej starostlivosti.
(1. 6. 2017, 12:15, Sieň Vedeckej rady FaF UK, Odbojárov 10, prízemie, dv. č. 36/O) 

Pozvánka