Fakultná študentská vedecká konferencia

Fakultná študentská vedecká konferencia 2017

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,  

XLIX. Študentská vedecká konferencia sa aj tento akademický rok uskutoční v rámci Týždňa farmaceutického vzdelávania a kariéry 2017 (TyFaVKa 2017)

16. marca 2017.

Na Študentskú vedeckú konferenciu sa môžu prihlásiť študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Vyplnenú prihlášku – 0. cirkulár zašlite v elektronickej forme na adresu balazovafpharm.uniba.sk do 28. februára 2017.

Abstrakt, ktorý bude zároveň aj záväznou prihláškou zašlite v elektronickej forme – formát RTF na adresu balazovafpharm.uniba.sk do 7. marca 2017

Prihlášku, pokynyvzory pre písanie prácabstraktov nájdete na tejto webovej stránke.

 

Prácu je potrebné odovzdať v jednom exemplári do 13. marca 2017.  

 

Prosím o dodržanie uvedených termínov!  

 

Tí doktorandi, ktorí vystúpia na Študentskej vedeckej konferencii získajú za svoju účasť kredity podľa pravidiel Organizácie doktorandského štúdia na Farmaceutickej fakulte UK.    

 

S pozdravom

 

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.
predsedníčka Rady ŠVČ