Absolventi fakulty

Alma Mater et Alumni

Prestíž fakulty budujú aj jej hrdí absolventi...

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vytvára pre absolventov program pod názvom Klub absolventov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej ako „Alumni FaF UK“).

Prostredníctvom príbehov absolventov chce Alumni FaF UK prinášať pohľad na prácu úspešných farmaceutov a zároveň udržiavať recipročný vzťah zúčastnených strán. Ambíciou Alumni FaF UK je stať sa integrálnou súčasťou akademických tradícií slovenských farmaceutov – absolventov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. 

Kontaktný e-mail klubu absolventov: faf.alumniuniba.sk 

Kontakt pre písomný styk:

Alumni FaF UK
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava

 

Aktivity pre dlhodobý vzájomný kontakt fakulty a jej absolventov

  • Úvodné stretnutie absolventov fakulty pod názvom Alumni FaF UK sa konalo dňa 10. mája 2018 formou prednáškového dňa v Aule Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. 
  • Druhé stretnutie v rámci aktivít Klub absolventov Alumni FaF UK sa uskutočnilo v Aule FaF UK dňa 9. novembra 2019. 

Zo stretnutia dňa 10. mája 2018

Stretnutie otvoril dekan FaF UK prof. P. Mučaji
Dr. M. Snopková (Fakultná lekáreň)
Dr. M. Petrovič (MZ SR)
Dr. M. Palágyi (GENAS, SOOL)
Dr. O. Sukeľ (SLeK)
Stretnutie sa konalo v Aule FaF UK v Bratislave [fotografie: P. Krajčovič]

Zo stretnutia dňa 9. novembra 2019

Účastníkov na úvod pozdravil prof. J. Klimas (KFT FaF UK)
Stretnutie sa konalo v spolupráci so SLeK (prezident Dr. O. Sukeľ)
Dr. M. Hromádková (MZ SR, sekcia farmácie a liekovej politiky)
Dr. M. Snopková (SLeK a Fakultná lekáreň FaF UK)
Mgr. P. Šišovský (ŠÚKL, oddelenie predklinického a klinického posudzovania)
Dr. J. Medveďová (Dôvera, zdravotná poisťovňa)
Dr. A. Čorejová (Nemocnica Malacky, klinická farmaceutka)
Dr. K Szmicseková (FaF UK a Université Paris Descartes, FR)
Dr. N. Mačugová (Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu)
Mgr. I. Švec (Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu)
Dr. M. Palágyi (GENAS, SARAP, SOOL)
L. Adamkovičová a A. Kováčik (SSŠF) [fotografie: P. Krajčovič]