doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.
Pracovná pozíciavysokoškolský učiteľ - docent
Kontaktné informácie

Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 331, 3. poschodie

e-mail: bilkova(at)fpharm.uniba.sk

tel.: +421 2 9016 9311

Vzdelanie
2016

Habilitácia na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.2. Farmakológia, titul doc.

Habilitačná práca: Izolácia, identifikácia a selekcia nových potenciálne terapeuticky účinných probiotických laktobacilov

2005

Doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 14.10.9. Biochémia, titul PhD.

1993

Magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore Molekulárna biológia a genetika, titul Mgr.

Vedecko-výskumná činnosť

izolácia, identifikácia a selekcia nových potenciálne terapeuticky účinných probiotických laktobacilov

Pedagogická činnosť

- Imunológia - prednášky, praktické cvičenia, skúšanie
- Technológia biologických liečiv - prednášky, praktické cvičenia, skúšanie
- Imunologické diagnostiká - prednášky, praktické cvičenia, skúšanie
- Imunodiagnostika - praktické cvičenia, skúšanie
- Vedenie dizertačných, rigoróznych, diplomových a bakalárskych prác

Grantové projekty

aktuálne:

APVV-15-0308 „Molekulárno-farmakologické prístupy k liečbe inovatívnej reumatoidnej artritídy hodnotené za experimentálnych podmienok in vivo in vitro“ (2016 - 2020) - spoluriešiteľ

VEGA 1/0394/18 „Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho metabolizmu“ (2018 - 2021) - spoluriešiteľ

KEGA 064UK-4/2018 „Inovácia náplne praktických cvičení z predmetov Imunológia a Mikrobiológia a vypracovanie učebných textov“ (2018 - 2021) - zodpovedný riešiteľ

ukončené:

1x APVV, 7 x VEGA, 3 x KEGA, 4 x grant FaF UK, 1 x grant UK, 1x grant Univerzitný vedecký park UK

Zahraničné pobyty1992 – Vrije Universiteit Brussel, Belgicko