doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.

doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.
Pracovná pozícia

vysokoškolský učiteľ - docent

Kontaktné informácie

Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny

miestnosť č.: 329/A, 3. poschodie

e-mail: bukovsky(at)fpharm.uniba.sk

tel.: 02/50 117 311

Vzdelanie
1998

Obhajoba habilitačnej práce na Farmaceutickej fakulte v Bratislave v odbore mikrobiológia, titul doc.
Téma: Pôsobenie prírodných a syntetických látok na imunomodulačnú aktivitu ľudských a myšacích buniek

1979-1984

Doktorandské štúdium  na Výskumnom ústave preventívneho lekárstva v Bratislave. Obhajoba na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore mikrobiológia, titul CSc. Od 2001 oprávnený používať titul PhD.

Téma: Zloženie vonkajšej membrány buniek Escherichia coli s arteficiálnou rezistenciou na amínoxidy

Školiteľ: Ing. Ivan Čižnár, CSc

1970-1975

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, 
titul Mgr.

Vedecko-výskumná činnosť

Antimikróbna a imunomodulačná aktivita prírodných a syntetických látok a laktobacilov

Pedagogická činnosť

- Imunológia - prednášky, semináre, cvičenia, skúšanie

- Imunodiagnostika - prednášky, semináre, cvičenia, skúšanie

- Vedenie bakalárskych, diplomových a rigoróznych prác

Grantové projekty

ukončené:

APVV-0354-07 grant Funkčná a štrukturálna analýza replikačného modulu korynefága BFK20 (2008-2011) - spoluriešiteľ

Zahraničné pobyty

- Mesačný pobyt v Institute of Experimental Epidemiology Wernigerode v Nemecku (1986)

- 4 mesačný pobyt v Statens Seruminstitut at Department of clinical microbiology,  Copenhagen v Dánsku (1993)

Členstvo

Slovenská imunologická spoločnosť

Slovenská liekopisná komisia ŠUKL