II. K prijímaciemu konaniu

1. Pomôže mi priemer zo strednej školy/ účasť na olympiádach pri prijatí?

Áno. Podľa bodu 9 Pravidiel prijímacieho konania na FaF UK môžete byť prijatí bez nutnosti vykonania NPS, a to takto:

  1. každý uchádzač, ktorý získal celkový priemerný prospech v posledných štyroch rokoch štúdia na strednej škole všeobecného alebo farmaceutického zamerania do 1,180 vrátane – pre študijný program Farmácia; do 1,750 vrátane – pre študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky;
  2. každý uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl v predmete biológia alebo chémia pre študijný program Farmácia; na jednom z prvých troch miest v celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl v predmete biológia pre študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky;
  3. pokiaľ uchádzač nebol prijatý podľa podmienky a) alebo b) je na štúdium prijatý ak sa umiestnil podľa poradia úspešnosti v NPS s najlepším výsledkom.

2. Kedy sa dozviem, či som prijatý na školu?

Po zasadnutí komisie dekana FaF UK, ktorá rozhodne o konečnom počte prijatých uchádzačov podľa schválených pravidiel prijímacieho konania na daný akademický rok. Komisia zasadne v priebehu mesiaca júl. Jediným kritériom pre prijatie/neprijatie predstavuje poradie uchádzačov zostavené na základe výsledkov o úrovni študijných predpokladov podľa Národných porovnávacích skúšok (NPS). Prijatým i neprijatým uchádzačom bude následne zaslané písomné vyrozumenie na trvalú adresu do vlastných rúk uvedenej v prihláške. 

3. Čo mám robiť po tom, čo dostanem rozhodnutie o prijatí na vysokú školu?

Potvrdiť svoj záujem o štúdium elektronickou návratkou (heslo do AIS a najneskorší možný termín potvrdenia záujmu bude uvedený v dekréte o prijatí).

4. Čo ak budem v čase zasielania rozhodnutí o prijatí neprítomný/á a nevyzdvihnem si ho na pošte?

Rozhodnutie o prijatí je zasielané doporučene do vlastných rúk. Je možné splnomocniť príbuzného na prevzatie zásielky. V prípade, že sa tak nestane a zásielka bude vrátená na Farmaceutickú fakultu je nutné okamžite kontaktovať Študijné oddelenie. 

5. Čo ak zabudnem potvrdiť svoj záujem o štúdium elektronickou návratkou?

V súlade so zákonom o vysokých školách strácate právo na zápis na štúdium a Vaše miesto bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi podľa poradia úspešnosti.

6. Môžem sa proti rozhodnutiu o neprijatí odvolať?

Áno, do 8 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia o neprijatí je možné sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať. Namietať možno rozpor so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo fakulty, alebo s §57 zákona o vysokých školách.

§57 ods (1) definuje: „Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. Vysoká škola nesmie prijatie na štúdium podmieniť žiadnym finančným plnením okrem poplatku podľa §92 ods. 12“ (poplatku za prijímacie konanie).

7. Je možné akceptovať odvolanie, v ktorom uvádzam, že mám o štúdium naozaj záujem, a že ma to baví?

Nie, žiaľ to nie je možné. Toto nie je kritérium, ktoré by umožňovalo spomedzi neprijatých uchádzačov vybrať tých, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium, tak ako to určuje zákon.

8. Musím poslať odvolanie, aby som bol prijatý, v prípade, že sa bude posúvať čiara?

Pri nenaplnení kapacitných možností fakulty dekan rozhodne o prijatí ďalších študentov podľa poradia úspešnosti. Posun čiary, resp. zníženie percentilu potrebného pre prijatie na štúdium na FaF UK nie je podmienené zaslaním odvolania, preto ho zasielať nie je potrebné. 

9. Aký percentil je potrebný na prijatie?

Nie je stanovený presný percentil, ktorý by Vám zaručil Vaše prijatie. Je stanovený počet uchádzačov, ktorých môže fakulta v danom akademickom roku prijať – pre ostatné akademické roky to bolo 250 uchádzačov na spojené magisterské štúdium farmácie a 40 na bakalársky študijný stupeň zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Po ukončení prijímacieho konania realizujúca spoločnosť odovzdá FaF UK zoznam uchádzačov s ich výsledným percentilom (v prípade viacnásobného testovania sa berie do úvahy najlepší výsledok) a za dvestopäťdesiatym (resp. štyridsiatym) uchádzačom s najvyšším percentilom sa urobí čiara. Títo uchádzači budú prijatí, ostatní, žiaľ, neprijatí.