11. zasadnutie Akademického senátu FaF UK

11. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 25. júna 2024 o 14:00 hod. v Sieni vedeckej rady FaF UK (miestnosť č. 36)


24. 06. 2024 09.03 hod.
Od: Mgr. Michal Hanko, PhD.

 

PROGRAM:

  1. Výročná správa o činnosti Farmaceutickej fakulty UK za rok 2023
  2. Zásady voľby dekana Univerzity Komenského v Bratisalve, Farmaceutickej fakulty
  3. Vyhlásenie voľby dekana
  4. Rôzne