2. zasadnutie Akademického senátu FaF UK

2. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 7. februára 2023 o 15:00 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č.36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.


01. 02. 2023 11.41 hod.
Od: Mgr. Michal Hanko, PhD.

PROGRAM ZASADNUTIA:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu
  3. Voľba overovateľov a menovanie tajomníčky AS FaF UK
  4. Návrh na zriadenie komisií AS FaF UK, voľba členov a predsedov komisií AS FaF UK
  5. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠČ AS FaF UK na obdobie do vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených štatútom UK podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, najneskôr však do 31. augusta 2023
  6. Rôzne
  7. Ukončenie zasadnutia