6. ZASADNUTIE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAF UK

6. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 20. novembra 2023 o 10:00 v Sieni vedeckej rady FaF UK (miestnosť č.36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.


14. 11. 2023 09.50 hod.
Od: Mgr. Michal Hanko, PhD.

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu
  3. Návrh na stanovenie výšky ročného školného a vybraných poplatkov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty v akademickom roku 2024/2025
  4. Opakované voľby do AS UK
  5. Priebežná správa o hospodárení fakulty a jej súčastí
  6. Doplnenie komisií AS FaF UK
  7. Správa o činnosti AS FaF UK za obdobie od 13. decembra 2022 do 31. augusta 2023
  8. Rôzne
  9. Ukončenie zasadnutia