ATIP (Advanced Tranining in Pharmacy Care)

4. ročník projektu – registrácia študentov spustená ...


05. 11. 2018 00.00 hod.
Od: doc. D. Mináriková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou  Wörwag Pharma GmbH & Co. KG a Slovenským spolkom študentov farmácie ponúkajú študentom v 4. roku v študijnom päťročnom magisterskom programe farmácia edukačný projekt Advances Tranining in Pharmacy Care (ATIP), ktorý organizačne zabezpečuje Katedra organizácie a riadenia farmácie. Projekt má za cieľ doplniť a skvalitniť vzdelávanie študentov farmácie v dispenzačnej a poradenskej činnosti pri liečbe aj samoliečbe pacientov Študent v projekte získa kvalitné teoretické aj praktické znalosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia lepšiu prípravu na jeho budúcu profesiu lekárnika.

Témou 4. ročníka projektu ATIP je „Lekárnik a diabetický pacient“. Jarná fáza projektu sa uskutoční 11. – 12. 4. 2019 na FaF UK, jesenná počas povinnej lekárenskej praxe v mieste jej výkonu (október 2019).

Študenti, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu, musia sa zaregistrovať on-line  na www.sssf.sk/atip.
Registrácia študentov sa spustí od zverejnenia projektu (5. 11. 2018 od 20:00 hod.) a potrvá do 30. 11. 2018 (do 20:00 hod.).
Počet účastníkov je limitovaný (maximálne 70 študentov), pre zaradenie študenta do projektu je dôležitý dátum a čas registrácie.

Podrobné informácie sú dostupné na www.sssf.sk/atip alebo na web stránke Farmaceutickej fakulty v sekcii Štúdium –> Vzdelávacie projekty –> ATIP. 

 

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc. 
minarikovafpharm.uniba.sk