Študuj zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave schválila na svojom zasadnutí, dňa 26. 4. 2024, úpravu bakalárskeho študijného programu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky, odbor Zdravotnícke vedy.


13. 06. 2024 07.00 hod.

Podstatou úpravy študijného programu je zlúčenie rôznych predmetov praxe do jednej ucelenej povinnej odbornej praxe v rozsahu jedného semestra do štúdia   zdravotníckych a diagnostických pomôcok. Zároveň sa rozširujú možnosti miesta výkonu praxe, čo umožní študentkám i študentom nadobudnúť mnoho nových skúseností z prostredia zdravotníckeho zariadenia, ktorým môže byť  špecializované  alebo aj všeobecné ústavné zdravotnícke zariadenie, ich klinické pracoviská, nemocničná lekáreň, kontrolné laboratóriá, ale aj verejné lekárne so sortimentom zdravotníckych pomôcok, či výdajne zdravotníckych pomôcok a ďalšie. Odborná prax počas celého semestra sa tak  stáva súčasťou štúdia už v akademickom roku 2024/2025.

PRIJÍMACIE KONANIE