[Výsledky hlasovania:] Doplňovacie voľby do ŠČ AS FaF UK

Voľby sa uskutočnili korešpondenčným spôsobom. Volebná komisia zasadla dňa 18. 11. 2020.


18. 11. 2020 15.00 hod.
Od: AS FaF UK

[Aktualizované 18. 11. 2020:]

Členom ŠČ AS FaF UK sa stáva od 18. 11. 2020  

Denis Filin

Výsledky hlasovania: 

 

Meno kandidátaPočet hlasov
Mgr. Adriána Čelková3
PharmDr. Róbert Čendula28
Denis Filin29
Alexandra Karabínová10
Lucia Markusková23

 


[Aktualizované 29. 10. 2020:]

Voľby do ŠČ AS FaF UK sa uskutočnia korešpondenčným spôsobom podľa pravidiel uvedených v odsekoch č. 11 až č. 14 volebného poriadku (nižšie) v termíne od zverejnenia na webovom sídle fakulty a prostredníctvom elektronickej pošty do 18. 11. 2020 do 12:00 („deň konania volieb“).

Tento volebný poriadok bol schválený na 9. zasadnutí AS FaF UK dňa 27. októbra 2020.


[Aktualizované 2. 10. 2020:]

AS FaF UK v dnešnom hlasovaní per rollam prijal nasledujúce uznesenie: 

"Akademický senát FaF UK odkladá doplňovacie voľby do ŠČ AS FaF UK vyhlásené na 8. zasadnutí dňa 22. 6. 2020. Voľby sa odkladajú na dobu potrebnú na vyriešenie legislatívnych úprav a technického zabezpečenia ich vykonania v kontexte opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v súlade s príkazom rektora UK v Bratislave č. 15/2020."  


[Aktualizované 28. 9. 2020:] 

Za kandidátov do volieb do ŠČ AS FaF UK pre volebné obdobie 2020-2022 boli navrhnutí:

  • Mgr. Adriána Čelková (1. ročník štúdia PhD. / KFChL) 
  • PharmDr. Róbert Čendula (3. ročník štúdia PhD. / KFT)
  • Denis Filin (3. ročník štúdia Mgr.) 
  • Alexandra Karabínová (2. ročník štúdia Mgr.) 
  • Lucia Markusková (5. ročník štúdia Mgr.) 

Pozn.: Volebná komisia AS FaF UK oznámi ďalšie informácie o spôsobe vykonania volieb v najbližšom čase s ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie a ohlásené prerušenie prezenčnej výučby.


Volebný poriadok pre doplňovacie voľby do Študentskej časti akademického senátu FaF UK na funkčné obdobie 2020 – 2022

1.      Zástupcovia študentov v ŠČ AS FaF UK sú vždy volení na dva roky a sú volení študentskou časťou akademickej obce fakulty (študentmi a doktorandmi FaF UK).

2.      Kandidáta môže navrhnúť iný člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce FaF UK. Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť i samého seba.

3.      Návrh na kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

a)      meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,

b)     vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,

c)      meno a priezvisko kandidáta,

d)     vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do AS FaF UK.

5.      Návrh na kandidátov do ŠČ AS FaF UK treba odovzdať cez podateľňu fakulty predsedníčke volebnej komisie PharmDr. A. Balažovej, PhD., od 2. septembra 2020 najneskôr do 28. septembra 2020, do 11.30.

6.      Volebná komisia určená AS FaF UK zostaví zoznam kandidátov a zverejní ho dňa 29. septembra 2020 na webovom sídle fakulty.

7.      Zoznam voličov pripraví volebná komisia v súčinnosti s príslušným referátom dekanátu FaF UK.

8.      Hlasovacie lístky pripraví predseda volebnej komisie AS FaF UK a spolu s čestným vyhlásením, ktorého vzor sa nachádza v Prílohe č. 1 (ďalej len „čestné vyhlásenie“) tohto volebného poriadku, ich rozpošle členom študentskej časti AO FaF UK prostredníctvom univerzitných mailových adries.

9.      Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.

10.  Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania.

11.  Vo voľbách do ŠČ AS FaF UK volič hlasuje tak, že na volebnom lístku označí zakrúžkovaním (perom) poradového čísla pred menom najviac 1 kandidáta.

12.  Voľby do ŠČ AS FaF UK sa uskutočnia korešpondenčným spôsobom podľa pravidiel uvedených v odsekoch č. 11 až č. 14 v termíne od zverejnenia na webovom sídle fakulty a prostredníctvom elektronickej pošty do 18. 11. 2020 do 12:00 (ďalej len „deň konania volieb“).

13.  Korešpondenčné hlasovanie prebieha tak, že člen akademickej obce si vytlačí hlasovací lístok, na ktorom vyznačí svoju vôľu podľa odseku č. 11. Takto označený hlasovací lístok člen akademickej obce vloží do obálky (ďalej len „obálka s hlasovacím lístkom“). Obálku s hlasovacím lístkom člen ŠČ akademickej obce zalepí a následne ju spolu s vyplneným čestným vyhlásením vloží do väčšej obálky (ďalej len „sprievodná obálka“), ktorú zalepí a odošle na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava s označením „Voľby do ŠČ AS FaF UK“ tak, aby bola zásielka doručená adresátovi najneskôr v deň konania volieb alebo uložená na pošte pre adresáta najneskôr v deň predchádzajúci dňu konania volieb.

14.  Člen akademickej obce je povinný v čestnom vyhlásení uviesť popri ďalších požadovaných údajoch aj päťmiestne heslo pozostávajúce z piatich písmen alebo číslic podľa svojho výberu, ktoré taktiež zašle prostredníctvom svojho univerzitného e-mailového konta na e-mailovú adresu: faf.volby@uniba.sk a do predmetu tejto správy uvedie: „hlasoval som vo voľbách do AS FaF UK“. K e-mailovej schránke: faf.volby@uniba.sk má prístup len predseda a členovia volebnej komisie FaF UK. Volebná komisia spravidla v deň konania volieb prevezme všetky doručené sprievodné obálky a následne tieto postupne otvorí a zároveň overí, či hlasujúci člen akademickej obce splnil všetky podmienky podľa prvej vety tohto odseku.

15.  Hlasovacie lístky, ktoré neboli vložené do obálky s hlasovacím lístkom podľa odseku č. 13, sú neplatné. Hlasovacie lístky, ku ktorým nebolo pripojené čestné vyhlásenie spôsobom podľa odseku č. 13, alebo neboli spolu s obálkou s hlasovacím lístkom vložené do sprievodnej obálky, sú neplatné. Hlasovacie lístky pri ktorých člen akademickej obce nesplnil podmienky stanovené v odsekoch č. 11, 13 a 14, sú neplatné. Hlasovacie lístky vložené do sprievodnej obálky bez označenia „Voľby do ŠČ AS FaF UK“, sú neplatné. Na hlasovacie lístky, ktoré boli fakulte doručené neskôr, ako v deň konania volieb do 12:00 hod., sa neprihliada.

16.  Sprievodnú obálku je oprávnená otvoriť len volebná komisia, a to v deň konania volieb o 13.00 hod. Volebná komisia po overení toho, že sprievodná obálka je riadne označená a obsahuje čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 1, ktoré riadne vyplnil a podpísal člen akademickej obce, ako aj obálku s hlasovacím lístkom, porovná heslo uvedené na čestnom vyhlásení s heslom zaslaným podľa odseku č. 14 a vhodí neotvorenú obálku s hlasovacím lístkom do hlasovacej urny. Po vhodení všetkých obálok s hlasovacím lístkom do hlasovacej urny, ktoré boli doručené fakulte do dňa konania volieb, táto hlasovaciu urnu otvorí a po otvorení obálok s hlasovacím lístkom zistí, či sú hlasovacie lístky platné a spočíta hlasovacie lístky a odovzdané hlasy.

17.  Na účely zabezpečenia korešpondenčného hlasovania je dekan fakulty alebo ním poverený zamestnanec povinný zabezpečiť riadne prebratie všetkých zásielok určených fakulte doručených poštou do dňa konania volieb. O úkonoch spojených s preberaním poštových zásielok určených pre fakultu a ich triedením je dekan fakulty alebo ním poverený zamestnanec povinný informovať v čase štrnástich dní pred dňom konania volieb a v deň konania volieb prostriedkami elektronickej komunikácie, telefonicky alebo osobne predsedu volebnej komisie. Predseda volebnej komisie a členovia volebnej komisie sú oprávnení byť prítomní pri preberaní a triedení poštových zásielok v čase podľa predchádzajúcej vety a sú oprávnení vykonávať kontrolu týchto úkonov.

18.  Členovia volebnej komisie budú pracovať dňa 18. 11. 2020 od 13.00 hod. Výsledky volieb sa zverejnia v ten istý deň na webovom sídle fakulty.

19.  Volebná komisia fakulty vyhotoví písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb v najmenej troch rovnopisoch podľa požadovaných náležitostí. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia volebnej komisie fakulty.

20.  Členom ŠČ AS FaF UK na dobu dvoch rokov sa stane 1 kandidát, ktorý získal v poradí najviac platných hlasov. Volebný mandát zástupcu, zvoleného v týchto voľbách, začína dňa 18. 11. 2020 a trvá dva roky.

21.  Ak získajú viacerí kandidáti na člena ŠČ AS FaF UK rovnaký počet hlasov, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná voľba.

 

 

Tento volebný poriadok bol schválený na 9. zasadnutí AS FaF UK dňa 27. októbra 2020 (uznesenie č. 9-3/2020) pre uskutočnenie volieb, vyhlásených uznesením č. 8-6/2020 a odložených uznesením č. 9-1/2020.

 

Volebný poriadok (prijatý 27. 10. 2020) (súbor PDF)

Volebný poriadok (pôvodný termín volieb) (súbor PDF)