[Aktualizované] Doplňovacie voľby do Študentskej časti akademického senátu FaF UK

Voľby sa odkladajú na dobu potrebnú na vyriešenie legislatívnych úprav a technického zabezpečenia ich vykonania v kontexte opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19


02. 10. 2020 16.00 hod.
Od: AS FaF UK

[Aktualizované 2. 10. 2020:]

AS FaF UK v dnešnom hlasovaní per rollam prijal nasledujúce uznesenie: 

"Akademický senát FaF UK odkladá doplňovacie voľby do ŠČ AS FaF UK vyhlásené na 8. zasadnutí dňa 22. 6. 2020. Voľby sa odkladajú na dobu potrebnú na vyriešenie legislatívnych úprav a technického zabezpečenia ich vykonania v kontexte opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v súlade s príkazom rektora UK v Bratislave č. 15/2020."  


[Aktualizované 28. 9. 2020:] 

Za kandidátov do volieb do ŠČ AS FaF UK pre volebné obdobie 2020-2022 boli navrhnutí:

  • Mgr. Adriána Čelková (1. ročník štúdia PhD. / KFChL) 
  • PharmDr. Róbert Čendula (3. ročník štúdia PhD. / KFT)
  • Denis Filin (3. ročník štúdia Mgr.) 
  • Alexandra Karabínová (2. ročník štúdia Mgr.) 
  • Lucia Markusková (5. ročník štúdia Mgr.) 

Pozn.: Volebná komisia AS FaF UK oznámi ďalšie informácie o spôsobe vykonania volieb v najbližšom čase s ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie a ohlásené prerušenie prezenčnej výučby.


Volebný poriadok pre doplňovacie voľby do Študentskej časti akademického senátu FaF UK na funkčné obdobie 2020 – 2022

1. Zástupcovia študentov v ŠČ AS FaF UK sú vždy volení na dva roky a sú volení študentskou časťou akademickej obce fakulty (študentmi a doktorandmi FaF UK).

2. Kandidáta môže navrhnúť iný člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce FaF UK. Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť i samého seba.

3. Návrh na kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,

b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,

c) meno a priezvisko kandidáta,

d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do AS FaF UK.

5. Návrh na kandidátov do ŠČ AS FaF UK treba odovzdať cez podateľňu fakulty predsedníčke volebnej komisie PharmDr. A. Balažovej, PhD., od 2. septembra 2020 najneskôr do 28. septembra 2020, do 11:30.

6. Volebná komisia určená AS FaF UK zostaví zoznam kandidátov a zverejní ho dňa 29. septembra 2020 na webovom sídle fakulty.

7. Zoznam voličov pripraví volebná komisia v súčinnosti s príslušným referátom dekanátu FaF UK.

8. Voľby do ŠČ AS FaF UK sa uskutočnia dňa 7. októbra 2020. Volebná urna bude umiestnená v zasadacej miestnosti dekana (m. č. 39) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10 v čase od 8:30 do 12:30 hod.

9. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.

10. Volič po príchode na volebné miesto preukáže svoju totožnosť a po vlastnoručnom podpise v zozname voličov mu volebná komisia vydá hlasovací lístok. Voliči, ktorých totožnosť je členom volebnej komisie známa, svoju totožnosť preukazovať nemusia.

11. Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania.

12. Vo voľbách do ŠČ AS FaF UK volič hlasuje tak, že na volebnom lístku označí zakrúžkovaním (perom) poradového čísla pred menom najviac 1 kandidáta.

13. Na požiadanie voliča mu volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok volič znehodnotí pred členmi volebnej komisie.

14. Volič hlasuje tým spôsobom, že vhodí upravený hlasovací lístok pred volebnou komisiou do volebnej schránky.

15. Komisia pre sčítanie hlasov (členovia volebnej komisie a určení pracovníci z AO) bude pracovať dňa 7. októbra 2020 od 12:30 hod. Výsledky volieb sa zverejnia v ten istý deň na webovom sídle fakulty.

16. Volebná komisia fakulty vyhotoví písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb v najmenej troch rovnopisoch podľa požadovaných náležitostí. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia volebnej komisie fakulty.

17. Členom ŠČ AS FaF UK na dobu dvoch rokov sa stane 1 kandidát, ktorý získal v poradí najviac platných hlasov. Volebný mandát zástupcu, zvoleného v týchto voľbách, začína 7. októbra 2020 a trvá dva roky.

18. Ak získajú viacerí kandidáti na člena ZČ AS FaF UK rovnaký počet hlasov, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná voľba.

Tento volebný poriadok bol schválený na 8. zasadnutí AS FaF UK dňa 22. júna 2020 (uznesenie č. 8-6/2020).

 

Volebný poriadok (súbor PDF)