DOPLŇOVACIE VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS FaF UK

AS FaF UK na 16. zasadnutí dňa 7. apríla 2021 uznesením č. 16-4/2021 vyhlásil doplňovacie voľby do študentskej časti AS FaF UK.


07. 04. 2021 13.29 hod.
Od: Akademický senát FaF UK
  • Kandidáta môže navrhnúť iný člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce FaF UK. Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť i samého seba.

  

  • Návrh na kandidáta musí obsahovať minimálne tieto údaje:
  1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  2. vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  3. meno a priezvisko kandidáta,
  4. vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do AS UK.

  

  • Navrhovateľ návrh podá cestou elektronickej pošty predsedníčke volebnej komisie PharmDr. Andrei Balažovej, PhD., (balazova@fpharm.uniba.sk), a súčasne aj podpredsedovi VK Mgr. Daliborovi Ludvigovi, PhD., (ludvig@fpharm.uniba.sk). Správa musí obsahovať prílohu, ktorou je naskenovaný návrh s náležitosťami podľa odseku 3. Predseda VK potvrdí prijatie návrhu spätným e-mailom a vyzve kandidáta na zaslanie e-mailu, ktorým potvrdí svoj súhlas s kandidatúrou.

  

  • Návrhy je možné podať od 7. apríla 2021 do 21. apríla 2021 do 12.00.
  • Voľby sa uskutočnia dňa 28. apríla 2021 v elektronickej forme. O 9.00 predsedníčka volebnej komisie zverejní  hlasovací lístok a možnosť hlasovania potrvá do 13.00. 

 

Celý volebný poriadok (súbor pdf)