Doplňovacie voľby do Študentskej časti AS FaF UK

Aktualizované o výsledok hlasovania


06. 12. 2018 18.00 hod.
Od: AS FaF UK

Aktualizácia správy (6. 12. 2018):

Výsledky hlasovania:

 

  • Emil Babiak - 46 hlasov
  • Mgr. Michal Hanko - 6 hlasov
  • Jana Pecúšová - 36 hlasov
  • Mgr. Zuzana Šuchtová - 6 hlasov 

 

Členom ŠČ AS FaF UK sa stal: 

 

  • Emil Babiak (Mgr. štúdium, 3. ročník)

 

 

 


Aktualizácia správy (20. 11. 2018): 

Akademický senát FaF UK na mimoriadnom zasadnutí rozhodol o opakovanom hlasovaní v doplňovacích voľbách do ŠČ AS FaF UK, ktoré sa uskutoční dňa 6. decembra 2018 (súčasne s voľbami do ZČ AS FaF UK).
Volebná urna bude umiestnená v zasadacej miestnosti dekana (m. č. 39) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10 v čase od 9:00 do 13:00 hod. 
Všetky ostatné inštrukcie ostávajú zachované primerane.


Aktualizácia správy (14. 11. 2018): 

Hlasovanie v doplňovacích voľbách do ŠČ AS FaF UK bolo pozastavené pre podozrenie na administratívne pochybenie. O vzniknutej situácii bude rokovať AS FaF UK na mimoriadnom zasadnutí, rozhodnutie bude zverejnené aj na tomto mieste. 


Aktualizácia správy (6. 11. 2018):

Kandidáti do ŠČ AS FaF UK:

  • Emil Babiak (Mgr. štúdium, 3. ročník)
  • Jana Pecúšová (Mgr. štúdium, 3. ročník)
  • Mgr. Michal Hanko (PhD. štúdium, 2. ročník, KFANF)
  • Mgr. Zuzana Šuchtová (PhD. štúdium, 2. ročník, KFCh) 

Aktualizovaný volebný poriadok (pre opakované hlasovanie 6. 12. 2018): 

 

1.      Zástupcovia študentov v ŠČ AS FaF UK sú vždy volení na dva roky a sú volení študentskou časťou akademickej obce fakulty (študentmi a doktorandmi FaF UK).

2.      Volebný mandát zvoleného zástupcu začína 6. decembra 2018 a trvá dva roky.

3.      Kandidáta môže navrhnúť iný člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce FaF UK. Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť i samého seba.

4.      Návrh na kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

a)      meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,

b)     vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,

c)      vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do AS UK.

5.      Návrh na kandidátov do ŠČ AS FaF UK treba odovzdať predsedovi volebnej komisie Adamovi Kováčikovi  cez podateľňu fakulty alebo na študijné oddelenie najneskôr do 6. novembra 2018 do 12.00 hod.

6.      Volebná komisia určená AS FaF UK zostaví zoznam kandidátov a zverejní ho dňa 6. novembra 2018 na webovom sídle fakulty.

7.      Zoznam voličov pripraví volebná komisia v súčinnosti s príslušným referátom dekanátu FaF UK.

8.      Voľby do ŠČ AS FaF UK sa uskutočnia dňa 6. decembra 2018. Volebná urna bude umiestnená v zasadacej miestnosti dekana (m. č. 39) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10 v čase od 9:00 do 13:00 hod.

9.      Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.

10.  Volič po príchode na volebné miesto preukáže svoju totožnosť a po vlastnoručnom podpise v zozname voličov mu volebná komisia vydá hlasovací lístok. Voliči, ktorých totožnosť je členom volebnej komisie známa, svoju totožnosť preukazovať nemusia.

11.  Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania.

12.  Vo voľbách do ŠČ AS FaF UK volič hlasuje tak, že na volebnom lístku označí zakrúžkovaním (perom) poradového čísla pred menom najviac 1 kandidáta.

13.  Na požiadanie voliča mu volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok volič znehodnotí pred členmi volebnej komisie.

14.  Volič hlasuje tým spôsobom, že vhodí upravený hlasovací lístok pred volebnou komisiou do volebnej schránky.

15.  Komisia pre sčítanie hlasov (členovia volebnej komisie a určení pracovníci z AO) bude pracovať dňa 6. decembra 2018 od 13:00 hod. Výsledky volieb sa zverejnia v ten istý deň na webovom sídle fakulty.

16.  Volebná komisia fakulty vyhotoví písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkov volieb v najmenej troch rovnopisoch podľa požadovaných náležitostí. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia volebnej komisie fakulty.

17.  Členom ŠČ AS FaF UK na dobu dvoch rokov sa stane kandidát, ktorý získal v poradí najviac platných hlasov.

18.  Ak získajú viacerí kandidáti na člena ZČ AS FaF UK rovnaký počet hlasov, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná voľba.