Riadne voľby do Študentskej rady VŠ SR

Aktualizované o výsledky voľby


14. 11. 2018 15.00 hod.
Od: AS FaF UK

Aktualizácia správy (14. 11. 2018):

Za zástupcu študentov FaF UK v Študentskej rade vysokých škôl SR bola zvolená: 

 

  • Monika Čičová (5. ročník)

Aktualizácia správy (6. 11. 2018): 

Kandidáti do ŠRVŠ SR za FaF UK:

  • Monika Čičová (5. ročník)

Akademický senát FaF UK dňa 23. októbra 2018 ohlásil riadne voľby do Študentskej rady VŠ SR na funkčné obdobie 2018 – 2021.

Zástupca študentov v Študentskej rade vysokých škôl SR je volený študentskou časťou akademickej obce fakulty (študentmi a doktorandmi FaF UK). 

Kandidáta môže navrhnúť iný člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce FaF UK. Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť i samého seba.

Návrh na kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:
a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
c) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do ŠR VŠ.
Odporúčanými náležitosťami návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti návrhu) sú:
a) e-mailová adresa kandidáta, 
b) e-mailová adresa navrhovateľa

Návrh na kandidáta do doplňujúcich volieb do ŠR VŠ treba odovzdať predsedovi volebnej komisie Adamovi Kováčikovi cez podateľňu fakulty alebo na študijné oddelenie v termíne od 24. októbra do 6. novembra 2018 do 12.00 hod. 

Volebná komisia určená AS FaF UK zostaví zoznam kandidátov a zverejní ho dňa 6. novembra 2018 na webovom sídle fakulty.

Zoznam voličov pripraví volebná komisia v súčinnosti s príslušným referátom dekanátu FaF UK.

Voľby do ŠR VŠ sa uskutočnia dňa 14. novembra 2018. Volebná urna bude umiestnená v zasadacej miestnosti dekana (m. č. 39, oproti študijnému odd.) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10 v čase od 9:00 do 13:00 hod.

Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.

Volič po príchode na volebné miesto preukáže svoju totožnosť a po vlastnoručnom podpise v zozname voličov mu volebná komisia vydá hlasovací lístok. Voliči, ktorých totožnosť je členom volebnej komisie známa, svoju totožnosť preukazovať nemusia.

Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania.

Vo voľbách do ŠR VŠ volič hlasuje tak, že na volebnom lístku označí zakrúžkovaním (perom) poradového čísla pred menom najviac 1 kandidáta.

Na požiadanie voliča mu volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok volič znehodnotí pred členmi volebnej komisie.

Volič hlasuje tým spôsobom, že vhodí upravený hlasovací lístok pred volebnou komisiou do volebnej schránky.

Komisia pre sčítanie hlasov (členovia volebnej komisie a určení členovia AO) bude pracovať dňa 14. novembra 2018 od 13:00 hod. Výsledky volieb sa zverejnia v ten istý deň na webovom sídle fakulty.

Volebná komisia fakulty vyhotoví písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkov volieb v najmenej troch rovnopisoch podľa požadovaných náležitostí. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia volebnej komisie fakulty.

Členom ŠR VŠ sa stane kandidát, ktorý získal v poradí najviac platných hlasov.

Ak získajú viacerí kandidáti na člena ŠR VŠ rovnaký počet hlasov, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná voľba.