[Aktualizované] Doplňovacie voľby do Zamestnaneckej časti AS FaF UK

AS FaF UK rozhodol o odložení doplňovacích volieb do ZČ AS FaF UK a ich vykonaní v novom termíne. V rámci doplňovacích volieb sa volí zástupca KFANF v AS FaF UK.


14. 12. 2020 09.00 hod.
Od: AS FaF UK

Aktualizované 15. 1. 2021: 

AS FaF UK v per rollam hlasovaní rozhodol o odložení doplňovacích volieb do ZČ AS FaF UK, vyhlásených na 20. január 2021 a ich vykonaní v novom termíne.

Voľby sa uskutočnia v stredu druhého týždňa po skončení nariadenej práce z domu a zákazu vstupu do budov FaF UK.

KFANF navrhne kandidátov do piatku (do 12.00) prvého týždňa po skončení vyššie spomenutých nariadení. 

 


Volebný poriadok (súbor PDF)

VOLEBNÝ PORIADOK PRE DOPLŇOVACIE VOĽBY ZAMESTNANECKEJ ČASTI AS FAF UK NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2021 – 2022 

1.         Členov zamestnaneckej časti (ZČ) AS FaF UK volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce (AO) fakulty. Kandidátom na členstvo v ZČ AS FaF UK môže byť len člen AO  

[vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, ktorí sú s FaF UK v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas – Čl 14, ods. 1., Štatút UK]

 

2.         V rámci doplňovacích volieb sa volí zástupca Katedry farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie v AS FaF UK.

 

3.        Poverený pracovník Katedry farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie uskutoční na pracovisku voľby kandidátov do ZČ AS FaF UK v čase od 14. decembra 2020. Katedra môže navrhnúť najviac troch kandidátov. Súčasne môže katedra navrhnúť účasť člena AO v službe pri volebnej urne a v komisii pre sčítanie hlasov po skončení volieb (môže ísť o 1 osobu pre obidve funkcie).

 

4.         Zoznam zvolených kandidátov katedry s ich písomným súhlasom s kandidatúrou sa odovzdáva cez podateľňu predsedníčke volebnej komisie AS FaF UK PharmDr. Andrei Balažovej, PhD., do 15. januára 2021 (piatok), do 12:00.

 

5.         Volebná komisia AS FaF UK v zložení PharmDr. Andrea Balažová, PhD. (predsedníčka), Mgr. Dalibor Ludvig, PhD., (člen), Mgr. Ema Balažová (členka), Mgr. Janka Leskovská (členka), Denis Filin (člen), Mgr. Michal Hanko (náhradník) zostaví zoznam kandidátov a zverejní ho dňa 15. januára 2021 na webovom sídle fakulty.

 

6.        Zoznam voličov pripraví volebná komisia v súčinnosti s príslušným referátom dekanátu FaF UK.

 

7.        Voľby do ZČ AS FaF UK sa uskutočnia dňa 20. januára 2021 (streda). Volebná urna bude umiestnená v zasadacej miestnosti dekana (m. č. 39) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10 v čase od 9:00 do 13:00 hod.

 

8.        V prípade, že by kvôli protiepidemickým opatreniam nebolo možné voľby vykonať prezenčne v termíne 20. januára 2021, o odložení volieb rozhodne AS FaF UK per rollam hlasovaním najneskôr 18. januára 2021. AS FaF UK výsledok hlasovania bezodkladne zverejní na webovom sídle fakulty.

 

9.        Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.

 

10.    Volič po príchode na volebné miesto preukáže svoju totožnosť a po vlastnoručnom podpise v zozname voličov mu volebná komisia vydá hlasovací lístok. Voliči, ktorých totožnosť je členom volebnej komisie známa, svoju totožnosť preukazovať nemusia.

 

11.    Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania.

 

12.    Na požiadanie voliča mu volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok volič znehodnotí pred členmi volebnej komisie.

 

13.    Volič hlasuje tým spôsobom, že vhodí upravený hlasovací lístok pred volebnou komisiou do volebnej schránky.

 

14.    Komisia pre sčítanie hlasov (členovia volebnej komisie a určení pracovníci z AO) bude pracovať dňa 20. januára 2021 od 13:00 hod. Výsledky volieb sa zverejnia v ten istý deň na webovom sídle fakulty.

 

15.    Volebná komisia fakulty vyhotoví písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkov volieb v najmenej troch rovnopisoch podľa požadovaných náležitostí. Zápisnicu podpisuje predsedníčka a ostatní členovia volebnej komisie fakulty.

 

16.    Členom ZČ AS FaF UK na dobu do konca funkčného obdobia sa stane kandidát, ktorý získal v poradí najviac platných hlasov.

 

17.    Ak získajú viacerí kandidáti na člena ZČ AS FaF UK rovnaký počet hlasov, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná voľba.

 

 

18.    Ďalší kandidáti v poradí sú náhradníkmi na členstvo v ZČ AS FaF UK v prípade potreby doplnenia členov senátu (postupom podľa bodu 16.)