Vedecké publikácie získali ocenenia Literárneho fondu

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil ceny a prémie za diela, ktoré vyšli v roku 2017. Sú medzi nimi aj publikácie odborníkov z Univerzity Komenského. Dve z nich vyšli vo Vydavateľstve UK.


Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila dňa 27. septembra 2018 Cenu za vedeckú a odbornú literatúru. Cena sa udeľuje v štyroch kategóriách (spoločenské vedy, biologické a lekárske vedy, prírodné a technické vedy, encyklopedická a slovníková literatúra). Medzi ocenenými nechýbali ani dve publikácie z dielne Vydavateľstva UK: Neonatológia pre poslucháčov lekárskej fakulty a Farmaceutická mikrobiológia.

Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy získal prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., z Filozofickej fakulty UK za knihu Jazyk v sociálnej kultúre.

V kategórii biologické a lekárske vedy bola udelená prémia prof. MUDr. Ingrid Brucknerovej, PhD., z Lekárskej fakulty UK a kolektívu za dielo Neonatológia pre poslucháčov lekárskej fakulty. V tej istej kategórii získali ocenenie aj prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., RNDr. Hyacinta Májeková, PhD., doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD., z Farmaceutickej fakulty UK za dielo Farmaceutická mikrobiológia. Ocenení boli aj prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., a kolektív, z ktorého niektorí pôsobia na Lekárskej fakulte UK, za dielo Reumatológia v kazuistikách, Reumatické ochorenia v ambulancii praktického lekára. Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, z Lekárskej fakulty UK a kolektív si prebral ocenenie za dielo Gastroenterológia, klinické odporúčania. Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., z Lekárskej fakulty UK a kolektív si prevzali cenu za dielo Všeobecná onkológia. Ocenené bolo aj dielo Embryológia kvitnúcich rastlín autorov: RNDr. Oľga Erdelská, DrSc., Mgr. Renáta Švubová, PhD., RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD., a prof. RNDr. Alexander Lux, CSc., z Prírodovedeckej fakulty UK.

V kategórii prírodné a technické vedy patrí prémia prof. RNDr. Michalovi Fečkanovi, DrSc., RNDr. Michalovi Pospíšilovi, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a JinRong Wangovi za publikáciu Fractional-Order Equations and Inclusions.

Okrem toho druhé miesto v kategórii technické vedy a geovedy získal za trojročný vedecký ohlas Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.