Odovzdanie ďakovných listov Fondu Dr. Wörwaga

Dňa 16.6. 2022 sa na pôde fakulty konalo slávnostné dovzdávanie ďakovných listov Fondu Dr. Wörwaga pedagogickým a vedeckým pracovníkom, ktorí boli školiteľmi študentských vedeckých projektov v rámci Študentskej vedeckej činnosti.


11. 07. 2022 06.36 hod.

Ďakovné listy oceneným odovzdal dekan FaF UK prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH a MUDr. Andrea Šoltýsová, MBA, vedúca marketingu spoločnosti Wörwag Pharma Slovensko s.r.o.

Ocenenými školiteľmi boli:
prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.
doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.
doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.
Ing. Ľudmila Pašková, PhD.
PharmDr. Katarína Maráková, PhD.
Mgr. Peter Vavrinec, PhD.
PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.
Mgr. Lukáš Hubčík, PhD
PharmDr. Katarína Lelková

Fond Dr. Wörwaga vznikol za účelom finančného ohodnotenia práce pedagogických a vedeckých pracovníkov FaF UK so študentmi v rámci ŠVČ, ktorých projekty sa na fakultnom kole Študentskej vedeckej konferencie umiestnia na 1.-3. mieste. Ďakujeme spoločnosti Wörwag Pharma Slovensko s.r.o. za finančný dar, ktorý poskytla pre školiteľov ŠVČ prác aj v tomto akademickom roku.