Podporné stanovisko AS FaF UK k vyhláseniu UK

Orgány akademickej samosprávy Univerzity Komenského v Bratislave zverejnili dňa 28. 1. 2021 spoločné vyhlásenie k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku. S týmto vyhlásením sa stotožnili viaceré vysokoškolské inštitúcie naprieč celým Slovenskom...


02. 02. 2021 20.00 hod.

Zverejnenie Vyhlásenia Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku vyvolalo v Akademickom senáte Farmaceutickej fakulty UK diskusiu, ktorá vyústila do schválenia uznesenia č. 13-5/2021 v znení:

AS FaF UK nesúhlasí s navrhovanými zmenami v novele vysokoškolského zákona, ktoré obmedzujú autonómnosť a samosprávnosť vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike, a podporuje vedenie Univerzity Komenského v Bratislave vo výzve na otvorenú celospoločenskú diskusiu o zmenách vo vysokom školstve.

Za uznesenie hlasovalo všetkých 19 členov akademického senátu (ZČ 13; ŠČ 6).