POKRAČUJEME V PREZENČNEJ VÝUČBE

Farmaceutická fakulta ako poskytovateľ vzdelávania v zdravotníckych odboroch má udelenú výnimku z Príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 17/2021 z dištančnej metódy vzdelávania na Univerzite Komenského.


27. 11. 2021 08.40 hod.

Týmto informujem, že pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní v súlade s Nariadením dekana o spôsobe realizácie prezenčnej praktickej výučby na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v ZS 2021 (aktualizované 7.9.2021).


prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.

dekan fakulty