Projekt ATIP na Farmaceutickej fakulte UK

V dňoch 20. – 21. apríla 2023 sa na FaF UK konal už 8. ročník úspešného projekt ATIP. Tohtoročnou témou bola bolesť chrbta a jej riešenie v lekárni.


Viac ako 80 % ľudí v živote má bolesť chrbta a musí vyhľadať odbornú pomoc a to nielen v ambulancii lekára, ale i v lekárni. Až 90 % bolestí chrbta sa jedná o tzv. nešpecifickú bolesť chrbta, ktorú je možné riešiť s lekárnikom v rámci asistovanej samoliečby.

8. ročník projektu ATIP slávnostne otvorila PharmDr. Milica Molitorisová, PhD., prodekanka FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky a pre rozvoj fakulty. V mene dekana fakulty, prof. Klimasa, pozdravila 62 študentov, účastníkov projektu a vyjadrila podporu fakulty tomuto, na prax orientovanému projektu. Odborný program prvého dňa predstavovali interaktívne prednášky MUDr. Milana Grofika, PhD. z Neurologickej kliniky JLF a UN v Martine a PharmDr. Tatiany Foltánovej, PhD. z Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK v Bratislave, počas ktorých si študenti mohli overiť svoje porozumenie odprednášaných informácií. Na základe skúseností predošlého ročníka ATIPu vznikol praktický plagát – Odporúčania pre riešenie bolesti chrbta v lekárni, ktorý študenti dostali k dispozícii a ktorý tvoril obsahovú náplň odborných prednášok. MUDr. Grofik okrem iného zdôraznil, že prvým dôležitým krokom lekárnika je odlíšiť závažné stavy, ktoré vyžadujú odoslať pacienta k lekárovi. Jednoduchou pomôckou môžu byť symboly „red flags“ (červené vlajky). Liečba bolesti chrbta zahŕňa farmakologickú (analgetická, adjuvantná a lokálna) a nefarmakologickú liečbu. PharmDr. Foltánová sa sústredila na vysvetlenie, ako fungujú lieky pri bolesti chrbta a ako správnym výberom liekov môže lekárnik zaistiť účinnú a bezpečnú liečbu pacienta.

Odborné prednášky vyvolali bohatú diskusiu, ktorú moderoval PharmDr. Peter Stanko zo spoločnosti PharmINFO v Bratislave a doplnil ju aj o otázky a postrehy zo svojej lekárenskej praxe.

Program druhého tréningového dňa je každoročne formou praktických workshopov. Tento rok to boli workshopy Dispenzačný trenažér vedený PharmDr. Petrom Stankom, workshop Komunikačných zručností vedený Martinom Migátom zo spoločnosti Artcom, s. r. o. Žilina a workshop „Škola chrbta“ pod vedením MUDr. Evy Dúbravovej z Rehab-Klinik s. r. o. v Bratislave. Kým v prvých dvoch workshopoch študenti trénovali, ako odborne a komunikačne správne poradiť pacientovi s bolesťou chrbta, v treťom workshope mali možnosť naučiť sa vhodné pohybové stereotypy pre seba samých, a tak predchádzať bolesti chrbta. Workshop im umožnil aj porozumieť, prečo a ako informovať pacienta o potrebe rehabilitačnej liečby okrem užívania liekov.

Projekt ATIP bude v októbri pokračovať svojou jesennou fázou a po jej absolvovaní študenti majú možnosť získať Certifikát o úspešnou absolvovaní projektu. Za sedem predošlých ročníkov projektu ho získalo už 441 študentov. Organizátorov projektu teší neutíchajúci záujem študentov o tento typ vzdelávania, ktorým ich pripravujú na zodpovedný výkon ich profesie.

V mene organizačných partnerov projektu, Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, spoločnosti Wörwag Pharma Slovensko s. r. o. a Slovenskému spolku študentov farmácie na FaF, ďakujeme zúčastneným študentom, prednášajúcim a ostatným spolupracovníkom za úspešný priebeh 8. ročníka projektu ATIP.

Atmosféra 8. ročníka projektu ATIP bola zachytená aj videozáznamom FaF UK inak #9 https://www.youtube.com/watch?v=b8pBc8FpQQ4  a pozrieť si ju môžete na web stránke a sociálnych sieťach FaF.

Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

koordinátorka ATIP, Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK