Projekt ATIP na Farmaceutickej fakulte virtuálne

Už niekoľko mesiacov sa náš život riadi opatreniami v súvislosti s epidémiou ochorenia COVID-19. Tie sa dotkli aj edukačného projektu ATIP, ktorého jarná fáza sa nemohla konať a bola modifikovaná do virtuálnej podoby.


28. 09. 2020 16.50 hod.
Od: Daniela Mináriková

On-line seminár 5. ročníka ATIPu (Advanced Training in Pharmacy Care) sa konal 23. septembra 2020 za prítomnosti prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD., dekana Farmaceutickej  fakulty UK, doc. PharmDr. Daniely Minárikovej, PhD., MSc., MUDr. Andrey Šoltysovej, MBA, zo spoločnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG a zástupcov Slovenského spolku študentov farmácie pri FaF UK, Laury Adamkovičovej, Alexandry Nemčíkovej a Martina Haringu.

Témou 5. ročníka boli akútne infekcie horných dýchacích ciest, čo v čase 2. vlny epidémie bola viac než aktuálna problematika. Lekárnici sa s ňou denne stretávajú v praxi, lebo respiračné infekcie sú najčastejšími ochoreniami, s ktorými pacienti vyhľadávajú pomoc odborníka a pri ktorých lekárnici participujú na tzv. asistovanej samoliečbe.

Túto problematiku, vrátane diferenciálnej diagnostiky, liečby a prevencie akútnych infekcií horných dýchacích ciest, predniesol študentom prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA, z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Martinskej fakultnej nemocnice. Respiračné infekcie sú až v 95 % spôsobené rôznymi respiračnými vírusmi. Správnou liečbou je možné skrátiť ich trvanie, zmierniť príznaky a znížiť šírenie v komunite. Pri nesprávnej alebo nedostatočnej liečbe, prípadne u rizikového jedinca môžu mať svoje včasné i neskoré následky a komplikácie, vyžadujúce si antibiotickú liečbu a s ňou spojené socio-ekonomické dôsledky (práceneschopnosť, školská absencia), ale najmä problém antibiotickej rezistencie.

PharmDr. Peter Stanko (zo spoločnosti Pharm-Info v Bratislave) formou virtuálneho dispenzačného trenažéra ukázal študentom ako má vyzerať správne poradenstvo a dispenzácia lieku. Zdôraznil, že lekárnik sa musí pacienta najprv pýtať a počúvať ho a až potom navrhnúť vhodný liečebný postup, farmakologickú liečbu aj nefarmakologické opatrenia a podať veľmi presné a kompletné informácie k užívaniu liekov.

Ako súčasť projektu vznikol aj odborný materiál „Správny manažment akútnych infekcií horných dýchacích ciest – Desatoro pre lekárnika“, praktická pomôcka, ktorá je určená študentom, ale aj lekárnikom v praxi. Vďaka technickému zabezpečeniu semináru spoločnosťou Farmi-Profi v Bratislave prebehol seminár na vysokej technickej úrovni a umožnil aj interaktívne zapojenie študentov vo forme on-line kvízu či bohatej diskusie s prednášateľmi. Bezprostredné reakcie celkom 69 zúčastnených študentov boli nadmieru pozitívne. Potvrdili, že študenti majú záujem o praktické témy, s ktorými sú konfrontovaní už počas svojej lekárenskej praxe, ako aj o ďalšie formy vzdelávania, ktoré prekračujú rámec štandardného štúdia. Nevýhodou bolo, že sme tento rok nemohli zažiť atmosféru z osobnej účasti v priestoroch fakulty, ale bezpečnosť a zodpovednosť je momentálne prioritou. Aj keď technológie nám ponúkajú veľa nových a takmer neobmedzených možností, stretnutie človeka s človekom dáva zmysel ľudskému životu. Veríme, že sa toho čoskoro znova dočkáme.

V mene organizačných partnerov Farmaceutickej fakulty UK, farmaceutickej spoločnosti WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KGSlovenského spolku študentov farmácie pri FaF UK, vyslovujeme poďakovanie zúčastneným študentom, prednášajúcim a ostatným spolupracovníkom za úspešný priebeh piateho virtuálneho ročníka projektu ATIP.

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc. 
koordinátorka ATIP
 Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK