SLOVENSKÝ DEŇ OBEZITY 2021 NA FAF UK

4. marca sa každoročne organizuje Svetový deň obezity. Slovenská obezitologická asociácia pri tejto príležitosti pripravila už 6. ročník Slovenského dňa obezity (SDO).


17. 03. 2021 14.05 hod.

                    


SLOVENSKÝ DEŇ OBEZITY 2021 NA FARMACEUTICKEJ FAKULTE UK V BRATISLAVE

 

4. marca sa každoročne organizuje Svetový deň obezity. Slovenská obezitologická asociácia pri tejto príležitosti pripravila už 6. ročník Slovenského dňa obezity (SDO). Motív tohtoročného svetového dňa obezity Everybody needs everybody - Každý potrebuje každého zdôraznil, že vzájomnú motiváciu k redukcii telesnej hmotnosti a k jej udržiavaniu v rozsahu, ktorý je pre zdravie prospešný, je možné naštartovať aj počas náročného pandémického obdobia.

COVID-19 môže pre ľudí s nadhmotnosťou a obezitou znamenať väčšiu hrozbu, či už ide o zhoršenie pridružených ochorení, zvýšené riziko hospitalizácií, zvýšené riziko prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti s ťažším priebehom ochorenia, s vyššou pravdepodobnosťou nutnosti umelej pľúcnej ventilácie a úmrtnosti.“, upozorňuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., špecialistka na diabetes, poruchy látkovej výmeny a výživy, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS).

 

SLOVENSKÝ DEŇ OBEZITY V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKÝM SPOLKOM ŠTUDENTOV FARMÁCIE

Slovenský spolok študentov farmácie na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v spolupráci so SOA zorganizoval v rámci SDO home health campaign s názvom „Pohybom proti obezite“.

„Dostatočná fyzická aktivita a zníženie sedavého spôsobu života sú dôležité pre každého, či sme mladí alebo starí, dokonca aj či sme zdraví alebo máme už prítomné niektoré choroby. Pandémia COVID-19 a trávenie nadmerného času doma pri počítači alebo pri televízii, majú byť pre nás dôvodom na pravidelnú každodennú dávku pohybu. Vzájomne sa môžeme kontrolovať, motivovať a inšpirovať“, dodáva doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc, členka výboru Slovenskej obezitologickej asociácie.

Kampaň prebiehala počas prvého marcového týždňa (1. – 7. 3. 2021) a otvorila ju odborná prednáška doc. MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD. (Biomedicínske centrum SAV, Bratislava) „Pohybom proti obezite“. Prednášky sa zúčastnilo 159 účastníkov, z toho 137 účastníkov za ŠSŠF a ostatní za Spolok košických študentov farmácie (SKŠF), Spolek českých studentů farmacie (SČSF) a z Unie studentů farmacie (USF).

Súčasťou kampane bola aj výzva „Rozhýb seba, rozhýb blízkych“, pripravená v spolupráci s Mgr. Daliborom Ludvigom, PhD, z Katedry telesnej výchovy a športu FaF UK, ktorá sa zamerala na zvýšenie pohybovej aktivity u samotných študentov a prostredníctvom nich aj u ich najbližších. Výzva spočívala vo vytvorení klubu Kilometrami proti obezite v aplikácii STRAVA, v ktorej sa účastníkom zaznamenávali prejdené či nabehané kilometre. Každý deň kampane boli na sociálnych sieťach zverejňované jednotlivé denné výzvy, ktoré motivovali a vyzývali k pohybu (napr. S kým by si dnes rád cvičil? Kto dnes cvičil s tebou? Čo ťa dnes motivovalo k pohybu?). Spolu 67 členov Klubu urobilo za týždeň 238 aktivít (prechádzka/beh) a v boji proti obezite sa nazbieralo spolu 1489 kilometrov! Každý deň bol odmenený náhodne vylosovaný študent, ktorý sa zapojil do dennej výzvy a na záver traja účastníci s najvyšším počtom nabehaných / prejdených kilometrov za celý týždeň. Boli to: Peter Hesko (145,4 km), Alexandra Michalková (132,6 km) a Ráchel Lacková (125,3 km). Úctyhodné výkony, ale aj tí, ktorí urobili podstatne menej kilometrov, sa stali víťazmi sami pre seba. Prekonali svoje pohodlie a veríme, že ich to povzbudilo k pravidelnému pohybu aj mimo tento zaujímavý týždeň. SSŠF sa počas Slovenského dňa obezity rozhodne motivoval a v podpore pohybu pokračuje ďalej. Klub v aplikácii STRAVA aktuálne premenovali na Farmaceutické kilometre a jeho členom sa okrem behu a chôdze zaznamenávajú aj iné pohybové aktivity, ako napríklad bicyklovanie, korčuľovanie či plávanie.

V mene Slovenskej obezitologickej asociácie, vyjadrujeme veľké poďakovanie SSŠF za zorganizovanie kampane a všetkým zapojeným účastníkom. Študenti farmácie na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave tak znova ukázali, že farmaceut je nielen odborník na lieky, ale aj aktívny podporovateľ zdravia.

 

Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

Katedra organizácie a riadenia farmácie

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave