Týždeň vedy a techniky na Slovensku s Univerzitou Komenského

5. - 11. novembra 2018 (pondelok - nedeľa)


Do jubilejného 15. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku (5. – 11. novembra 2018) organizovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti sa už tradične so svojimi podujatiami zapojí aj Univerzita Komenského v Bratislave. V rámci celého Slovenska sa uskutočnia popularizačné podujatia ako prednášky, festivaly, workshopy či rôzne súťaže s vedecko-technickým zameraním. Mottom ročníka 2018 je: „15 rokov stretnutí s vedou! Objavuj s nami.“

Jedným z kľúčových podujatí bude Národná konferencia Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore, ktorá sa uskutoční dňa 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava. Tematicky sa zameria na „Smerovanie ku kvalite a vedomostiam“. S prednáškou „Problémy a možnosti vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku“ na nej vystúpi aj prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium. Program konferencie nájdete tu

Podujatia na fakultách:

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine                                                     

Za aktívnej účasti BioMedu, konkrétne Divízie onkológie a Divízie molekulovej medicíny, Ústavu fyziológie a Simulačného centra sa na JLF UK v Martine bude konať Deň otvorených dverí na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine - 8. novembra 2018, 9.00 hod. 

Farmaceutická fakulta UK                                                                             

Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK a Slovenská farmakologická spoločnosť SLS organizuje Memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc., a prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc., s názvom Deň mladých farmakológov - 8. novembra 2018, 8.30 hod.  

Informačný seminár Fakultnej lekárne pre verejnosť - Farmácia pre všetkých - 14. novembra 2018, 16.00 hod. 

Prírodovedecká fakulta UK                                                                   

Seminár pre študentov stredných škôl s názvom Prienik nebezpečných látok do životného prostredia – 5. novembra 2018, 9.00 hod.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK                                                 

Prednášky, hry a exkurzie počas 4 dní otvorených dverí na FMFI UK - Týždeň vedy na Matfyze - 6. - 9. novembra 2018, 8.00 hod. 

Právnická fakulta UK                                                                       

Prednáška, ktorej cieľom je poukázať na možnosti umelej inteligencie - Nahradí umelá inteligencia právnikov? - 6. novembra 2018, 14.00 hod.

Filozofická fakulta UK

Seminár o výskumných aktivitách sekcie etnológie - 7. novembra 2018, 9.00 hod.

Viac informácií na: www.tyzdenvedy.sk