Úprava harmonogramu letného semestra 2019/2020

Výučba v letnom semestri akademického roka 2019/2020 sa od 9. marca 2020 do konca výučbovej časti semestra realizuje dištančnými metódami.


04. 04. 2020 08.00 hod.
Od: Študijné oddelenie
 • Výučba v letnom semestri akademického roka 2019/2020 sa od 9. marca 2020 do konca výučbovej časti semestra realizuje dištančnými metódami.
 • Pokiaľ do termínu konania príslušnej skúšky nebudú zrušené opatrenia na ochranu verejného zdravia týkajúce sa prerušenia prezenčnej výučby, resp. zákazu hromadných akcií, ústne skúšky, vrátane štátnych skúšok, sa vykonajú online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams a písomné skúšky prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams alebo Moodle;
  dekan vydá na tento účel potrebné usmernenia a/alebo metodiky.
 • Harmonogram akademického roka 2019/2020 sa upravuje pre jednotlivé úseky magisterského študijného programu farmácia a bakalárskeho študijného programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky, ako aj pre ďalšie vzdelávacie činnosti na FaF UK.
 • Upravený harmonogram platí pre študijné programy realizované v slovenskom aj anglickom jazyku.

Upravený harmonogram výučby v letnom semestri akademického roka 2019/2020

Výučba

1. – 3. rok štúdia Mgr.

1. – 2. rok štúdia Bc.

17. 2. – 24. 5. 2020

4. rok štúdia Mgr.: výučba

prax 4 týždne

17. 2. – 30. 4. 2020

4. 5. – 29. 5. 2020

5. rok štúdia Mgr.

17. 2. – 22. 5. 2020

3. rok štúdia Bc.

17. 2. – 17. 4. 2020

Skúškové obdobie

1. – 3. rok štúdia Mgr.
1. – 2. rok štúdia Bc.

25. 5. – 4. 7. 2020
17. 8. – 31. 8. 2020

4. rok štúdia Mgr

1. 6. – 4. 7. 2020
17. 8. – 31. 8. 2020

3. rok štúdia Bc.

20. 4. – 22. 5. 2020

Prihlasovanie na skúšky
1. – 4 rok štúdia Mgr.
1. – 2. rok štúdia Bc.

15. 5. – 4. 7. 2020

Odovzdanie diplomových prác

5. rok štúdia Mgr.

22. 5. 2020

Odovzdanie bakalárskych prác

3. rok štúdia Bc.

22. 5. 2020

Štátna skúška a obhajoba DP

5. rok štúdia Mgr.

15. 6. – 27. 6. 2020

Štátna skúška a obhajoba BP

3. rok štúdia Bc.

15. 6. – 27. 6. 2020

 

Prihlasovanie na štátne skúšky

1. 6. – 5. 6. 2020

Opravný/náhradný termín ŠS a obhajoby záverečnej práce (Mgr.)

29. 6. – 3. 7. 2020
(len predmety ŠS zo ZS)
17. 8. – 31. 8. 2020
(len predmety ŠS z LS)

Opravný/náhradný termín ŠS a obhajoby záverečnej práce (Bc.)

17. 8. – 31. 8. 2020

 

Rigorózne konanie
 • Od 9. marca 2020 sa prerušujú rigorózne konania.
  Neplynú lehoty pre jednotlivé úkony.
 • Fakulta dočasne neprijíma nové prihlášky na rigorózne konanie.
 • Dočasne sa nekonajú žiadne obhajoby rigoróznych prác. 
Špecializačné štúdium
 • Špecializačné kurzy sa budú dočasne realizovať dištančnými metódami.
 • Sústredenie pred špecializačnou skúškou a špecializačné skúšky sa presúvajú do ďalšieho akademického roka.
  (predpokladaný termín september až október 2020).

Opatrenie dekana FaF UK č. 2/2020, ktorým sa upravuje harmonogram letného semestra v akademickom roku 2019/2020 (súbor PDF)