Voľby do Zamestnaneckej časti AS FaF UK

Aktualizované o výsledky hlasovania


06. 12. 2018 18.30 hod.
Od: AS FaF UK

Aktualizované (6. 12. 2018): 

Členmi ZČ AS FaF UK sa stali: 

1.         PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

2.         RNDr. František Bilka, PhD.

3.         PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

4.         doc. RNDr. Jana Gallová, CSc.

5.         PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.

6.         PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

7.         Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.

8.         doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

9.         doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

10.      prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

11.      doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

12.      doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD.

13.      RNDr. Alexandra Planková, PhD. 

14.      PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

 

Podrobnejšie výsledky hlasovania nájdete v prílohe (PDF) na konci správy.

 


Aktualizované (27. 11. 2018):

ZOZNAM KANDIDÁTOV 

Kandidáti: (v abecednom poradí)  – Pracovisko:

1. Andrea Balažová, PharmDr. PhD.  – KBMBL

2. František Bilka, RNDr. PhD.  – KBMBL

3. Silvia Bittner Fialová, PharmDr. PhD.  – KFB

4. Szilvia Czigle, doc. PharmDr. PhD.  – KFB

5. Vladimír Garaj, PharmDr. PhD.  – KFCH

6. Jana Gallová, doc. RNDr. CSc.  – KFCHL

7. Lukáš Hubčík, Mgr. PhD.  – KFCHL

8. Zuzana Kiliánová, PharmDr. PhD.  – KFT

9. Ľubica Lehocká, PharmDr. PhD.  – KORF

10. Lucia Lintnerová, Mgr. PhD.  – KCHTL

11. Dalibor Ludvig, Mgr. PhD.  – KTVŠ

12. Oľga Lukačovičová, Ing. PhD.  – KFANF

13. Miloš Lukáč, doc. PharmDr. PhD.  – KCHTL

14. Ivan Malík, doc. PharmDr. PhD.  – KFCH

15. Desana Matušová, PharmDr. PhD.  – KGF

16. Roman Mikláš, RNDr. PhD.  – KCHTL

17. Milan Nagy, prof. Ing. CSc.  – KFB

18. Lenka Nagyová, Mgr. PhD.  – KTVŠ

19. Marek Obložinský, doc. PharmDr. PhD.  – KBMBL

20. Ľudmila Ozábalová, doc. PhDr. PhD.  – KJ

21. Anna Paul Hrabovská, doc. PharmDr. PhD.  – KFT

22. Alexandra Planková, RNDr. PhD.  – KFANF

23. Mája Polakovičová, RNDr. PhD.  – KFCH

24. Tomáš Rajtík, PharmDr. PhD.  – KFT

25. Drahomíra Rauová, Ing.  – KFANF

26. Veronika Šimunková, PharmDr. PhD.  – KGF

 


1.        Členov zamestnaneckej časti (ZČ) AS FaF UK volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce (AO) fakulty. Kandidátom na členstvo v ZČ AS FaF UK môže byť len člen AO [1].

 

2.        Fakulta má pre riadne voľby 11 volebných obvodov – 11 katedier. Každý obvod si môže z členov svojej AO zvoliť maximálne 3 kandidátov pre voľby do ZČ AS FaF UK.

 

3.        Poverení pracovníci jednotlivých obvodov uskutočnia na pracoviskách voľby kandidátov do ZČ AS FaF UK v čase od 24. 10. do 26. 11. 2018. Súčasne môžu navrhnúť účasť člena AO v službe pri volebnej urne a v komisii pre sčítanie hlasov po skončení volieb (môže ísť o 1 osobu pre obidve poverenia).

 

4.        Zoznam zvolených kandidátov s ich písomným súhlasom s kandidatúrou odovzdajú poverení pracovníci z jednotlivých obvodov cez podateľňu predsedovi volebnej komisie doc. PharmDr. Marekovi Obložinskému, PhD., do 26. 11. 2018, 11:30.

 

5.        Volebná komisia určená AS FaF UK zostaví zoznam kandidátov a zverejní ho dňa 27. 11. 2018 na webovom sídle fakulty a prostredníctvom elektronickej pošty.

 

6.        Zoznam voličov pripraví volebná komisia v súčinnosti s príslušným referátom dekanátu FaF UK.

 

7.        Voľby do ZČ AS FaF UK sa uskutočnia dňa 6. decembra 2018. Volebná urna bude umiestnená v zasadacej miestnosti dekana (m. č. 39) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10 v čase od 9:00 do 13:00.

 

8.        Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.

 

9.        Volič po príchode na volebné miesto preukáže svoju totožnosť, vlastnoručne sa podpíše v zozname voličov a následne mu zástupcovia volebnej komisie vydajú hlasovací lístok. Voliči, ktorých totožnosť je členom volebnej komisie známa, svoju totožnosť preukazovať nemusia.

 

10.    Volič hlasuje vo voľbách do ZČ AS FaF UK tak, že na volebnom lístku označí zakrúžkovaním (perom) poradové čísla pred menami najviac 14-tich kandidátov

 

11.    Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania.

 

12.    Na požiadanie voliča mu volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok volič znehodnotí pred členmi volebnej komisie.

 

13.    Volič hlasuje tým spôsobom, že vhodí upravený hlasovací lístok pred volebnou komisiou do volebnej schránky.

 

14.    Komisia pre sčítanie hlasov (členovia volebnej komisie a určení pracovníci z AO) bude pracovať dňa 6. decembra 2018 od 13:00. Výsledky volieb sa zverejnia v ten istý deň na webovom sídle fakulty a prostredníctvom elektronickej pošty.

 

15.    Volebná komisia fakulty vyhotoví písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb v najmenej troch rovnopisoch podľa požadovaných náležitostí [2]. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia volebnej komisie fakulty.

 

16.    Členom ZČ AS FaF UK na nasledujúce funkčné obdobie sa stane 14 kandidátov, ktorí získali v poradí najviac platných hlasov, pričom sa zohľadní, aby v AS FaF UK mali zastúpenie všetky volebné obvody.

 

17.    Ak pri uplatnení postupu podľa bodu 16 nastane rovnosť hlasov, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná voľba.

 

18.    Ďalší kandidáti v poradí sú náhradníkmi na členstvo v ZČ AS FaF UK v prípade potreby doplnenia členov senátu (postupom podľa bodu 16).

 


[1] vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, ktorí sú s FaF UK v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (Štatút UK – Čl. 14, ods. 1.)

[2] Vnútorný predpis UK 21/2018, Zásady volieb do AS UK