Voľby kandidáta na dekana FaF UK

Kandidátom na dekana FaF UK sa v 3. kole voľby stal prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.


02. 12. 2020 20.00 hod.

[AKTUALIZOVANÉ 2. 12. 2020]

Kandidátom na funkciu dekana FaF UK na funkčné obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2025 sa po priamej a tajnej voľbe v AS FaF UK stal v 3. kole voľby ziskom 11 hlasov z 21: 

 

 • prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

 

Predseda AS FaF UK navrhne rektorovi UK vymenovať zvoleného kandidáta za dekana FaF UK.


[AKTUALIZOVANÉ 30. 11. 2020]

Vážená akademická obec Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

dňa 30. novembra 2020 prijal AS FaF UK uznesenie v znení:

 • „Akademický senát FaF UK per rollam hlasovaním rozhodol o uskutočnení volieb kandidáta na funkciu dekana FaF UK na funkčné obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2025 v prezenčnej forme.“

Audiovizuálny prenos volebného zasadnutia AS FaF UK a predstavovania kandidujúcich sa bude prenášať pomocou aplikácie MS Teams: 

 • Microsoft Teams meeting: Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Pred pripojením sa, prosím, uistite, že máte vypnutý mikrofón:

 • členov akademickej obce Univerzity Komenského prosíme, aby na prihlásenie využili univerzitný prihlasovací login (ako do systému AIS2).
 • nečlenov akademickej obce Univerzity Komenského žiadame, aby sa pripojili zadaním svojho mena a priezviska.

Na zabezpečenie kvalitného audio-vizuálneho prenosu odporúčame pripojenie cez pevný internet pomocou PC/laptopu.

Diskusia bude prebiehať po ukončení prezentácie každého kandidáta podľa pravidiel Rokovacieho poriadku AS FaF UK a aktuálneho Volebného poriadku AS FaF UK v následnosti:

AS FaF UK – Vedenie FaF UK – akademická obec FaF UK – akademická obec UK – verejnosť.

Do diskusie je možné prihlásiť sa zdvihnutím ruky v prostredí schôdze MS Teams. V rámci jednotlivých skupín budete vyzvaní, aby ste otázku položili osobne prostredníctvom mikrofónu.


[AKTUALIZOVANÉ 26. 11. 2020]

Zverejnenie dátumu, miesta a hodiny konania predstavovania kandidujúcich a volieb kandidáta na dekana FaF UK: 

 • členovia AS FaF UK sa stretnú s kandidátmi v Aule FaF UK dňa 2. decembra 2020 od 10:30, 
 • pre ostatných záujemcov bude k dispozícii verejný audiovizuálny prenos v MS Teams. Link na tento prenos sa zverejní v tejto časti webového sídla FaF UK s dostatočným predstihom. 

 


[AKTUALIZOVANÉ 20. 11. 2020]

Na zasadnutí Volebnej komisie Akademického senátu Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. novembra 2020, komisia vyhodnotila písomne predložené návrhy a konštatovala, že kandidátmi na kandidáta na dekana FaF UK v Bratislave na funkčné obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2025 sú (v abecednom poradí):

 • prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
 • prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 

Zoznam kandidátov


Akademický senát Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa uzniesol dňa 27. októbra 2020 na volebnom poriadku volieb kandidáta na dekana Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave na štvorročné funkčné obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2025. 

 


Volebný poriadok volieb kandidáta na dekana Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave na funkčné obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2025

1.     Predseda volebnej komisie Akademického senátu FaF UK (ďalej len „VK AS FaF UK“ alebo „VK“) zabezpečí zverejnenie vyhlásenia na internetovej stránke FaF UK.

2.     Návrhy kandidátov na funkciu dekana z členov akademickej obce Farmaceutickej fakulty UK zo skupiny profesorov a docentov môžu podávať predsedovi VK AS FaF UK:

 

 • dekan FaF UK
 • členovia AS FaF UK
 • vedúci katedier FaF UK
 • kolektívy pracovísk FaF UK

       Kolektívy pracovísk si kandidáta na dekana môžu zvoliť tajným hlasovaním na osobitnom zasadnutí členov akademickej obce pracoviska. Každý navrhovateľ je povinný predložiť súčasne s písomným návrhom na kandidáta aj jeho písomný súhlas na kandidatúru.

3.    Písomné návrhy v súlade s odsekom 2., adresované predsedovi VK AS FaF UK doc. PharmDr. Ivanovi Malíkovi, PhD., treba odovzdať v podateľni FaF UK najneskôr do 20. novembra 2020 do 12:00. V prípade potreby môže predseda VK delegovať prevzatie návrhov na kandidátov na iného člena VK. V prípade, že protiepidemické opatrenia neumožnia odovzdanie písomných návrhov cez podateľňu, je možné návrh podať cestou elektronickej pošty predsedovi VK doc. Ivanovi Malíkovi (malik2uniba.sk), a súčasne aj podpredsedníčke VK Mgr. Janke Leskovskej (leskovska5uniba.sk). Prílohou správy (e-mailu) musí byť podpísaný súhlas kandidáta. Predseda VK potvrdí prijatie návrhu spätným e-mailom.

4.     Predseda VK AS FaF UK zverejní zoznam kandidátov na webovej stránke FaF UK najneskôr 23. novembra 2020 a vyžiada si od riadne navrhnutých kandidátov ich pracovný životopis.

5.     Predstavovanie všetkých kandidátov na dekana Farmaceutickej fakulty UK sa bude konať dňa 2. decembra 2020 o 10:30 na verejnom zasadnutí AS FaF UK v Aule FaF UK.

6.     Poradie vystupujúcich kandidátov sa zvolí žrebovaním za prítomnosti kandidátov pred začiatkom ich predstavovania.

7.     Kandidát má na svoje vystúpenie 20 minút. Diskusia sa uskutoční po každom vystúpení.

8.     Kandidáti, ktorí ešte nevystúpili, budú počas predstavovania ostatných kandidátov čakať v určenej miestnosti, do ktorej nebude mať prístup iná osoba, na čo bude dohliadať určený člen VK AS FaF UK alebo zamestnanec FaF UK poverený volebnou komisiou AS FaF UK.

9.     Priamu tajnú voľbu kandidáta na dekana FaF UK vykoná AS FaF UK na svojom neverejnom zasadnutí dňa 2. decembra 2020 po predstavovaní kandidujúcich.

10.  Priebeh volieb bude riadiť volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana FaF UK, zvolená na zasadnutí AS FaF UK dňa 27. októbra 2020.

11.  Každý člen AS FaF UK prítomný na neverejnom zasadnutí AS FaF UK potvrdí svojím podpisom prevzatie volebného lístka príslušného volebného kola od člena VK AS FaF UK.

12.  Za platný hlasovací lístok sa považuje neporušený hlasovací lístok príslušného kola volieb s okrúhlou pečiatkou FaF UK, s podpisom predsedu VK AS FaF UK, ktorý oprávnený volič upraví jedným z nasledujúcich spôsobov a osobne vhodí do volebnej urny:

 

 • zakrúžkovaním (perom) poradového čísla jedného kandidáta na dekana FaF UK pred jeho menom sa vyjadruje súhlas s kandidatúrou tohto kandidáta;
 • neupravením volebného lístka sa vyjadruje nesúhlas so všetkými uvedenými kandidátmi;
 • akékoľvek iné úpravy hlasovacieho lístka majú za následok jeho neplatnosť.

Hlasovací lístok daného volebného kola, ktorý nebol odovzdaný do volebnej urny, sa považuje za neplatný.

13.  Výsledky každého kola volieb budú zaznamenané v zápisnici o priebehu volieb podpísanej členmi volebnej komisie.

14.  Výsledky volieb oznámi verejne v Aule FaF UK predseda volebnej komisie.

15.  Voľby sa ukončia spísaním Zápisnice o priebehu volieb kandidáta na funkciu dekana pre funkčné obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2025 po ukončení hlasovania a vyhlásení výsledkov. Zápisnica je právoplatná, ak ju podpíše väčšina členov volebnej komisie, vrátane predsedu.

16.  Voľby kandidáta na funkciu dekana na funkčné obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2025 sa uskutočnia podľa pravidiel stanovených v čl. 18 Štatútu FaF UK.

17.  Predseda VK AS FaF UK:

 

 • zabezpečí rozmnoženie hlasovacích lístkov s okrúhlou pečiatkou FaF UK a svojím podpisom;
 • zabezpečí zverejnenie dátumu, miesta a hodiny konania predstavovania kandidujúcich, resp. volieb kandidáta na dekana FaF UK na webovej stránke FaF UK minimálne 3 dni pred ich konaním;
 • pred samotnou voľbou poučí všetkých hlasujúcich členov AS FaF UK o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka;
 • počas volieb organizuje ich priebeh, zrátanie hlasov a vyhlásenie výsledkov overených VK AS FaF UK;
 • zašle zápisnicu o priebehu a výsledku voľby predsedovi AS FaF UK, ktorý navrhne rektorovi UK vymenovať zvoleného kandidáta za dekana FaF UK;
 • archivuje hlasovacie lístky počas 3 mesiacov odo dňa volieb.

18. Ak protiepidemické opatrenia, resp. aktuálna epidemická situácia na Farmaceutickej fakulte UK neumožnia vykonať predstavovanie kandidátov a voľby v prezenčnej forme, predstavovanie kandidátov a voľby sa uskutočnia spôsobom online s využitím aplikácií dostupných pre UK. Odseky 11, 12 a 17 volebného poriadku budú v prípade volieb online aplikované podľa podmienok použitej aplikácie. Pravidlá volieb, uvedené v odseku 16, ostávajú v platnosti.

19. O spôsobe uskutočnenia volieb rozhodne AS FaF UK hlasovaním per rollam podľa aktuálnej epidemickej situácie najneskôr 24 h pred ich konaním. Predseda VK AS FaF UK bezodkladne oznámi rozhodnutie zaslaním e-mailovej správy všetkým členom AO FaF UK.

20.  AS FaF UK schválil tento volebný poriadok na svojom zasadnutí dňa 27. októbra 2020 a týmto dňom nadobúda účinnosť. 


 

Volebný poriadok (súbor PDF)