[ZMENY k 28.9.2020] Výučba v zimnom semestri 2020/21 – info pre študentov

Na základe príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 15/2020 zo dňa 28. septembra 2020 sa vo výučbe na FaF UK ustanovujú nasledovné zmeny:


28. 09. 2020 15.00 hod.
Od: Študijné oddelenie

Rozhodnutie vedenia fakulty o zabezpečení výučby v zimnom semestri akad. roka 2020/2021 vychádza z Manuálu opatrení pre vysoké školy MŠVVaŠ a Metodického usmernenia UK. 


Zmeny v organizácii výučbového procesu na FaF UK v zimnom semestri akad. roka 2020/2021.

Na základe príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 15/2020 zo dňa 28. septembra 2020 sa vo výučbe na FaF UK ustanovujú nasledovné zmeny:

Od 5. 10. 2020 budú všetky vzdelávacie činnosti s výnimkou odbornej praxe a štúdia v študijných programoch 3. stupňa prebiehať dištančnou metódou.

Prednášky, semináre aj praktické cvičenia – sa budú realizovať on line, priamou ústnou formou medzi vyučujúcimi a študentmi, alebo sa použije vopred nahratý videozáznam (stream).

Skúšky Štátne skúšky v zimnou semestri sa uskutočnia len dištančne.

V rámci diplomovej práce nie je dovolená experimentálna práca študentov na fakulte počas zimného semestra. Postup na vypracovaní diplomovej práce diplomanti budú konzultovať so svojimi školiteľmi.

Upozornenie: 

  • Všetky formy výučby sa budú konať v rámci rozvrhu pre dané predmety
  • Študenti sa riadia informáciami, ktoré budú ku každému predmetu zverejnené na webových stránkach jednotlivých katedier – najmä o forme výučby, sylaboch, náplni a podmienkach absolvovania predmetu.
  • Prax prebieha bez zmeny.

V Bratislave 28. 09. 2020

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
dekan fakulty


Predchádzajúce usmernenia z 25. 8. 2020 ostávajú v platnosti iba v bodoch týkajúcich sa ostatných foriem štúdia, ktoré prebiehajú bez zmien:

  • Rigorózne konanie,
  • Špecializačné štúdium a
  • Doktorandské štúdium.