8. zasadnutie Akademického senátu FaF UK


12. 06. 2020 08.00 hod.
Od: Akademický senát FaF UK

Zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa dňa 22. júna 2020 (utorok) o 14.00 v Aule FaF UK v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10. 

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Schválenie výročnej správy FaF UK za rok 2019 a správy o hospodárení fakulty za rok 2019
  2. Správa o činnosti AS FaF UK za rok 2019
  3. Schválenie pravidiel prijímacieho konania na FaF UK na akademický rok 2021/2022
  4. Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS FaF UK
  5. Vizuálna prezentácia značky Univerzity Komenského
  6. Rôzne