Upozornenie pre absolventov

V týchto dňoch viaceré absolventky a absolventi nadväzujú na dlhoročnú neformálnu tradíciu napísať po absolvovaní školy na chodník pred svojou fakultou svoje meno. Zaznamenali sme však sťažnosti niektorých občanov...


24. 06. 2021 14.29 hod.

Vážené študentky, vážení študenti,

Vážené absolventky, vážení absolventi,

 

V týchto dňoch viaceré absolventky a absolventi nadväzujú na dlhoročnú neformálnu tradíciu napísať po absolvovaní školy na chodník pred svojou fakultou svoje meno.

Zaznamenali sme však sťažnosti niektorých občanov, ktorým takéto konanie prekáža a považujú to za trestnú činnosť. Preto by sme vám chceli odporučiť, aby ste si pred napísaním svojho mena na chodník radšej overili, kto túto komunikáciu vlastní alebo spravuje, a či im táto študentská tradícia neprekáža. Takéto konanie môže byť  kvalifikované ako  priestupok proti verejnému poriadku , a to podľa § 47 ods. 1 písm. g) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V prípade, že by škoda na majetku presiahla sumu 266 €, môže sa takýto skutok posudzovať ako trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Do úvahy samozrejme prichádza aj občianskoprávna zodpovednosť za škodu podľa § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUIK zaznamenalo sťažnosti hlavne na ulici Odbojárov, kde sídli Fakulta managementu UK a Farmaceutická fakulta UK.

V každom prípade vám odporúčame, aby ste postupovali opatrne a v eufórii z dosiahnutého životného úspechu sa nedostali do problémov.

Gratulujeme všetkým, ktorým sa tento rok podarilo ukončiť štúdium!


prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

dekan fakulty