PharmDr. Boris Dudík

PharmDr. Boris Dudík
Pracovná pozícia

denný doktorand

Kontaktné informácie

Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 328, 3. poschodie

e-mail: dudik8(at)uniba.sk

tel.: 02/50 117 310

Vzdelanie
2017–súčasnosť

Doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.2. Farmakológia

Téma: Selekcia potenciálne terapeuticky účinných probiotických laktobacilov a štúdium ich interakcie s eukaryotickými bunkami

Školiteľ: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

2018

Rigorózne konanie na Farmaceutickej fakulte UK, titul PharmDr.

Téma: Analýza adherenčných schopností laktobacilov

Školiteľ: RNDr. František Bilka, PhD.

2012-2017

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.1. Farmácia, titul Mgr.

Téma: Sledovanie zmien v expresii zápalových markerov v tkanivách potkanov s adjuvantnou artritídou 

Školiteľ: RNDr. František Bilka, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť

 

  • štúdium adherenčných schopností laktobacilov
  • štúdium protizápalových a imunomodulačných účinkov laktobacilov
  • vplyv laktobacilov na metabolizmus lipidov

 

Pedagogická činnosť

- Imunológia – praktické cvičenia
- Imunodiagnostika – praktické cvičenia
- Biotechnológia – praktické cvičenia
- Konzultant diplomových prác
Grantové projekty

aktuálne:

UK/123/2018 „Vplyv laktobacilov na moduláciu zápalu v in vitro zápalovom modeli na HepG2 bunkách“ (2018)

Zahraničné pobyty

- august 2018, Farmaceutická fakulta, EMU, Famagusta, Cyprus
- jún 2016, Farmaceutická fakulta, Jagellonská univerzita, Krakow, Poľsko