OZ PŠaV

Nový článok v spravodajskom monitoringu
Vydanie z 5. októbra 2020 10:57
1 dokument
1

Podporu vedy a výskumu má koordinovať jedna organizácia,financovanie čaká zmena

Bratislava 5. októbra (TASR) - Proces podpory vedy, výskumu a inovácií bude koordinovať jedna strešná organizácia (Slovak research and innovation support ecosystem - SK RISE), efektívnosť zvýšeného objemu financií má zabezpečiť zrevidovaný systém financovania i vytvorenie nových flexibilných nástrojov. Predpokladajú to autori reformného plánu, ktorý pod názvom Moderné a úspešné Slovensko zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.

V oblasti vedy, výskumu a inovácií je cieľom Slovenska dostať do roku 2030 do skupiny takzvaných silných inovátorov v Európskom prehľade výsledkov inovácie (EIS). Autori dokumentu v tejto oblasti deklarujú nevyhnutnosť vytvorenia "funkčného ekosystému", ktorý vytvorí podmienky i pre užšiu spoluprácu univerzít, pomôže zastaviť odlev mozgov a, naopak, prilákať na Slovensko vysokokvalifikovanú pracovnú silu a výskumníkov zo zahraničia.

Zamýšľaná strešná organizácia dostane po vzore úspešných krajín ako Singapur či Fínsko profesionálny manažment, vytvorený z ľudí, ktorí majú skúsenosti s riadením podobných organizácií, nie z predstaviteľov súčasných agentúr. "Existujúca Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie sa transformuje do správnej rady tejto novej strešnej organizácie, zúži sa počet jej členov s posilnením osobností v oblasti výskumu a inovácií," dodávajú autori materiálu.

V rámci strešnej organizácie bude fungovať aj strategická analytická jednotka, ktorá bude mať na starosti inovačnú stratégiu a vyhodnocovanie existujúcich nástrojov. Súčasťou strešnej organizácie bude aj Slovenský inštitút technológií a inovácií, ktorého cieľom bude prepájať aktérov vo výskume a inováciách.

V koncepte reforiem predkladatelia rátajú aj so zvýšením celkových výdavkov na vedu a výskum na 1,2 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a verejných výdavkov na 0,6 percenta HDP. Každoročne sa majú verejné zdroje na oblasť vedy a výskumu zvyšovať o 0,05 percenta zo štátneho rozpočtu tak, aby v roku 2030 dosiahli približne priemer EÚ.

Súčasťou reformného plánu je dokončenie transformácie Slovenskej akadémie vied (SAV) na hospodársku formu, ktorá zabezpečí "zvýšenie objemu spolupráce medzi verejným, súkromným a akademickým sektorom tak, aby sa verejné a akademické inštitúcie mohli vstupovať do obchodných a majetkových vzťahov týkajúcich sa politiky v oblasti vedy a inovácií s plnou ochranou práv duševného vlastníctva a finančnou profitabilitou".

Plán avizuje revíziu financovania a potrebu nových flexibilných nástrojov financovania, ako napríklad automatických grantov podľa výstupov akademikov, patentové vouchre či takzvané matching granty - spolufinancovanie k súkromným alebo európskym zdrojom.

Agendu návratu Slovákov zo zahraničia i prilákanie zahraničných talentov-mozgov prevezme novovznikutá inštitúcia (SK RISE), do roku 2022 sa majú spustiť podporné schémy na prilákanie a integráciu vysokokvalifikovaných pracovníkov i študentov zo zahraničia, cieľom je do roku 2024 podporiť 1000 vysokokvalifikovaných pracovníkov a 3000 zahraničných študentov.

Extra zdroje na naplnenie cieľov v oblasti nových nástrojov na podporu výskumu a inovácií, ako aj na podporu prílevu kvalifikovanej pracovnej sily odhadujú autori plánu v rozmedzí rokov 2021 - 2026 na 2,5 miliardy eur.

Dokument Moderné a úspešné Slovensko je podkladom pre cizelovanie definitívneho plánu obnovy, na základe ktorého sa Slovensko bude uchádzať o prostriedky Európskej únie v rámci fondu obnovy. Slovensko má mať k dispozícii miliardy eur. Definitívny plán obnovy musí byť predložený Európskej komisii v apríli 2021.

em mac