Formuláre referátu vedecko-výskumnej činnosti

Doktorandské štúdium:

 • Prihláška na dizertačnú skúšku (slang: minimovku) – súbor DOCX

 • Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce – súbor DOCX

  K žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce, ktorá sa podáva 3×, treba dodať nasledovné prílohy:
  – doklady o ukončenom VŠ vzdelaní (úradne overené odpisy) 
  – životopis (3×)
  – kópie publikácií a iné elaboráty; ak nie sú súčasťou dizertačnej práce (1×) – zoznam publikovaných prác (z knižnice FaF UK) s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác doktoranda, ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky o nich vypracované príslušnými inštitúciami z oblasti vedy a techniky (podpísaný uchádzačom 3×)
  – potvrdenie o výsledku dizertačnej skúšky (nachádza sa vo Vašich materiáloch)
  – dizertačná práca (4×) – vypracovaná podľa Smernice rektora UK v Bratislave č. 7/2018 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave
  – posudok pracoviska na doktoranda (3×)
  – posudok školiteľa na dizertačnú prácu (3×)
  – ak sú priložené publikácie dielom viacerých autorov, priloží doktorand aj vyhlásenie spoluautorov o jeho autorskom podiele
  – protokoly o kontrole originality: (CRZP) – 5×; Theses – 5×
  – titulná strana z dizertačnej práce
  – ročné hodnotenie doktoranda k dátumu podania žiadosti o obhajobu PhD.
  – návrh školiteľa na oponentov (aj s ich adresami)
  – licenčná zmluva (2 × 2)
  – súhlas s vydaním dokladov o ukončení štúdia na slávnostnej promócii
  – súhlas dotknutej osoby