Rada pre kvalitu

Rada pre kvalitu Farmaceutickej fakulty UK

Rada pre kvalitu Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "RK FaF UK") je poradným orgánom dekana fakulty pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a výskumu, ako aj kvality riadenia fakulty.

Rada pre kvalitu FaF UK podlieha Rade pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave (RK UK). Fakultné rady vznikli z poverenia predsedníčky RK UK. Predsedajú im zástupcovia fakúlt v RK UK, tak aby sa zabezpečila koordinácia činností v rámci celouniverzitného vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. 

RK UK a RK FaF UK konajú v súlade so zodpovedajúcimi ustanoveniami zákona o vysokých školách a zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

 

Zloženie RK FaF UK

Predseda: 

  • Jaroslav TÓTH, PhD.

Členovia: 

  • doc. Mgr. Martina HRČKA DUBNIČKOVÁ, PhD.
  • doc. PharmDr. Jindra VALENTOVÁ, PhD.
  • Mgr. Ing. Ingrid SLEZÁKOVÁ 
    tajomníčka fakulty 

Zloženie RK FaF UK bolo schválené vedením FaF UK dňa 26. júna 2019. Na vybrané rokovania s programom týkajúcim sa oblasti vzdelávania sa prizývajú zástupcovia študentov určení študentskou časťou akademického senátu fakulty.

Prvé zasadnutie RK FaF UK sa uskutočnilo 4. júla 2019 za prítomnosti prorektorky UK pre rozvoj a kvalitu a dekana FaF UK.