Homeopatické lieky

Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:

FaF.KGF/07-Mgr/00

Názov predmetu:

HOMEOPATICKÉ LIEKY

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

2 hodiny prednášok týždenne,  prezenčná metóda

Počet kreditov:    1

Odporúčaný semester/trimester štúdia:    8 semester (Mgr)

Stupeň štúdia:    1+ 2 stupeň  (Mgr)

Podmieňujúce predmety:  -

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Hodnotenie študentov prebieha formou písomnej skúšky, minimálna hranica úspešnosti 55%: Hodnotenie A 95-100%, B: 85-94%, C: 75-84%, D: 65-74%, E: 55-64%

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu študent získava základné informácie o homeopatii ako terapeutickej metóde.  Oboznámi sa s jednotlivými druhmi liečiv, liekovými formami, výrobou, sortimentom homeopatík a ich využitím v terapii.

Stručná osnova predmetu:

Historický vývoj a súčasné postavenie homeopatie ako terapeutickej metódy

Základné princípy homeopatie

Materia medica, homeopatické liekopisy

Prírodné zdroje používané na výrobu homeopatík

Proces výroby a druhy homeopatických liekov, liekové formy

Zásady užívania homeopatík a oblasti použitia

Veterinárna homeopatia

Možnosť homeopatického vzdelávania, súčasné legislatívne normy, homeopatické organizácie a spoločnosti

Odporúčaná literatúra:

Demarque, D., Jouanny, J., Poitevin, B., Saint-Jean, Y.: Farmakologie a Materia medica homeopatica. Francúzsko : Boiron-CEDH, 1998.432 s.

Chalabala, M. a kol.: Technologie léků : galenika, 2. prepracované a doplnené vyd., Praha :  Galén, 2001. 408 s.

Chefdeville, F. a kol..: Homeopatie : vztahy mezi léky. Francúzsko : Boiron,  2001. 379 s.

Foltán, V. a kol.: Voľnopredajné prípravky. Bratislava: Edukafarm. 2012. 259 s.

Pinto, G., Feldman, M.: Homeopatie pro děti. 1. vyd.  Praha : Alternativa, 2004. 232 s.

Macleod, G.: Veterinární homeopatie. 1. vyd. Praha : Alternativa, 2002. 299 s.

www.boiron.sk

Wiesenauer, M. Homeopatia. Prehľadný poradca pri samoliečbe homeopatickými liekmi. Bratislava: Ikar, 2008.  s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  slovenský jazyk

Poznámky: -

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov za posledné tri roky je 47:

A= 100%, B= 0%, C=0%, D=0%, E=0% Fx=0% 

Vyučujúci:  PharmDr. Mária Čuchorová

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2015

Schválil: RNDr. Klára Gardavská, CSc.