Liečebná kozmetika

Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:

KGF/08-Mgr/00

Názov predmetu:

Liečebná kozmetika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

2 hodiny prednášok / 1 hodina seminár týždenne, prezenčná metóda

Počet kreditov:    4 kredity

Odporúčaný semester/trimester štúdia:    8 semester (Mgr.)

Stupeň štúdia:    1+2 stupeň (Mgr.)

Podmieňujúce predmety:  –

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Hodnotenie študentov prebieha formou písomnej skúšky, minimálna hranica úspešnosti 55 %.

Hodnotenie A: 95-100%, B: 85-94%, C: 75-84%, D: 65-74%, E: 55-64%.

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu študent získava základné vedomosti o princípoch prípravy kozmetík, vrátane výberu pomocných látok a špecifických excipientov, aby naa základe získaných vedomostí podal erudovanú informáciu o kozmetikách v rámci sortimentu lekární.

Stručná osnova predmetu:

  Kozmetiká ako medziľudská komunikácia – funkcia spoločenská, komunikatívna

  Dermatologické aspekty kozmetickej starostlivosti, účinnosť, tolerancia kozmetík

  Kozmetické aspekty fyziológie kože

  Kozmetické poruchy

  Klasifikácia kozmetík, pomocné látky v kozmetikách

  Biologicky aktívne látky

  Prírodná kozmetika

  Slnečné žiarenie, vplyv na kožu, ochrana pokožky

  Dermatologické aspekty starostlivosti o vlasy, klasifikácia vlasových kozmetík

Odporúčaná literatúra:

Feřtek, O. a kol.: Kosmetická problematika v dermatologické praxi. Praha : Avicenum, 1987. 276 s.

Nowak, G.A.: Die kosmetischen Präparate. Augsburg : Verlag Chemie, 1969. 760 s.

Feřteková a kol.: Kosmetika v teórii a praxi. Praha : Maxdorf, 1994.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  slovenský jazyk

Poznámky: predmet sa poskytuje v letnom semestri

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov za posledný rok je 111:

A= 78,57%, B= 19,05%, C=0%, D=2,38%, E=0% Fx=0% 

Vyučujúci:

Prednášky: PharmDr. Veronika Šimunková, PhD., Mgr. Jana Selčanová.

Dátum poslednej zmeny: 1.7. 2020

Schválil: PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.