Zdravotnícke pomôcky I.

Informačný list

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:  KGF11-Bc/00

Názov predmetu: Zdravotnícke pomôcky I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

2 hodiny prednášok týždenne, prezenčná metóda

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Semester (Bc)

Stupeň štúdia: 1. Stupeň  (Bc)

Podmieňujúce predmety: -

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Hodnotenie študentov prebieha formou písomnej skúšky, minimálna hranica úspešnosti 55 %.    Hodnotenie A: 95-100%, B: 85-94%, C: 75-84%, D: 65-74%, E: 55-64%

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu študent získava základné  informácie o obväzových prostriedkoch. Oboznámi sa s  ich vlastnosťami, požiadavkami na  kvalitu  a manipuláciou v liečebne preventívnej starostlivosti.  Hlavný dôraz sa  kladie na prípravky  a kryty na vlhké hojenie rán a  prípravky na ošetrenie inkontinentných pacientov.

Stručná osnova predmetu:

Definícia a rozdelenie zdravotníckych pomôcok.

Klasifikácia, predpisy, schvaľovanie, registrácia,distribúcia zdravotníckych pomôcok.

Zdravotnícke pomôcky na ošetrenie inkontinencie moču.

Druhy rán, jazvy a fázové ošetrovanie rán.

Moderné obväzové materiály. Mokré hojenie.

Hydrokoloidné, hydrogélové, alginátové, polyuretánové krytie.

Vlákniny a prípravky z nich. Tkaniny a prípravky z nich, charakteristika, druhy, skúšky.

Základy obväzovej techniky. Zásady pri obväzovaní.

Imobilizujúce ovínadlá, obväzy a náplaste.

Zdravotnícke pomôcky zamerané na kompresívnu bandáž, zásady pri obväzovaní.

Odporúčaná literatúra:

Zbierky zákonov NR SR , Vestníky MZ SR  a firemná literatúra

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

European Medicines Agency. Medical Devices. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/medical-devices.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Zdravotníke pomôcky. https://www.sukl.sk/sk/zdravotnicke-pomocky.

Slovenský liekopis, 1.vyd., Bratislava, Herba s.r.o. 

Český lékopis, 1. vyd. 1997, Praha, Grada Publishing.

Katalógy výrobných spoločností. Literatúra uvedená v jednotlivých prednáškach.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: predmet sa vyučuje len v zimnom semestri

Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov za posledné tri roky je 115 :

A=80.2 % B=10,2 % C=6,6 % D= 0%  E=0 %  Fx=3 %

Vyučujúci:

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD., Mgr. Jana Selčanová, PharmDr. M. Vulevová, MBA, PharmDr. J. Kubíková, PhDr. Eva Nováková              

Dátum poslednej zmeny: 16. 9. 2020

Schválil: PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.

Sylabus prednášok